Wspólne zdjęcie uczestników spotkania, w środku starostowie: pińczowski - Zbigniew Kierkowski, buski - Jerzy Kolarz, jędrzejowski - Edmund Kaczmarek, kielecki - Michał Godowski.

W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie spotkali się starostowie i przedstawiciele wydziałów geodezji z czterech powiatów, które wspólnie realizują projekt e-geodezja, za kwotę ponad 32,7 miliona złotych. Liderem projektu jest powiat jędrzejowski.

Jędrzejów, Kielce, Pińczów i Busko – te cztery powiaty wspólnie przygotowały projekt, który został dobrze oceniony (znalazł się na drugiej pozycji punktacji) i już obecnie podpisano pre-umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, przed drugim etapem konkursu.

Projekt jest złożony do dwuetapowego konkursu zamkniętego w ramach Osi Priorytetowej VII – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Koszt całkowity projektu to ogromna kwota: 32 miliony 765 tysięcy 101 zł, z tego dla powiatu jędrzejowskiego przypada prawie 8 milionów złotych.

Najważniejszym celem strategicznym projektu e-Geodezja jest rozwój e-usług, to znaczy usług w formie elektronicznej, za pośrednictwem sieci Internet, udostępnianych przez starostwo dla społeczeństwa.
E-usługi są czymś w rodzaju specjalizowanych kanałów dostępu do systemów informacji przestrzennej [SIP], które z kolei są jednym z podstawowych narzędzi działania gospodarki w nowoczesnych społeczeństwach. Przy pomocy SIP uzyskuje się niezbędne informacje umożliwiające obrót nieruchomościami, przygotowanie i prowadzenie inwestycji, zarządzanie kryzysowe, wykonywanie analiz statystycznych, optymalizacja i wspieranie działań administracji i wiele innych.
E-usługi pełnią także rolę kanałów (serwisów) transakcyjnych połączonych z systemem informacyjnych starostwa. W praktyce oznacza to, że z ich pomocą petent może zainicjować lub załatwić w starostwie wiele spraw nie wychodząc z domu. Należy to zaznaczyć, że wydziały geodezji, w tym szczególnie powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej udostępniają wykonawcom robót geodezyjnych ogromne ilości różnych materiałów.
Geodezyjne bazy danych składające się na elementy SIP, to między innymi:
EGiB Ewidencja Gruntów i Budynków;
GESUT Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu;
BDOT500 Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500;
materiały archiwalne powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
E-usługi to przede wszystkim zaawansowana technologia, jednakże sens ich wykorzystania w praktyce jest uwarunkowany zawartością baz danych. Jeśli treść takich baz będzie niekompletna lub niespójna, to nawet najlepiej rozwinięte e-usługi nie będą działać prawidłowo. Dlatego istotnym celem projektu są działania zmierzające do znaczącego rozwoju ilościowego i jakościowego geodezyjnych baz danych, szczególnie w zakresie zbiorów EGiB, GESUT i BDOT500. W tym sensie znaczącym celem jest również tzw. cyfryzacja zasobu, rozumiana jako skanowania, opracowywanie, oznaczanie oraz przyporządkowywanie analogowych dokumentów papierowych, celem ich szybkiego wyszukiwania i udostępniania w ramach e-usług.

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie od lat rozwija system geoPortal, oferujący e-usługi w coraz większym za-kresie, dla coraz większej liczby petentów. Barierą rozwoju są przede wszystkim finanse – aktualizacja i rozbudowa geodezyjnych baz danych jest bardzo pracochłonna i kosztowna. Uzyskanie dofinansowania UE pozwoli na znaczące podniesienie jakości informacji systemu informacji przestrzennej, co z kolei usprawni działanie e-usług, podnosząc ich jakość na wyższy poziom. Będzie także możliwe powiększenie asortymentu transakcji, udostępnionych dla społeczeństwa. Z uwagi na swoją specyfikę dotyczącą bezpośrednich potrzeb petentów, rozwój e-usług jest efektem niemal natychmiast dostrzeganym, pozytywnie odbieranym i powszechnie akceptowanym.

geoPortal Jędrzejów dostępny jest ze strony Wydziału: www.geo2602.pl