Zarząd Powiatu w Jędrzejowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Jędrzejowskim w 2019 roku.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE