Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Jędrzejowskim  opracowano w oparciu o międzyinstytucjonalną współpracę  oraz propozycje ośrodków pomocy społecznej i placówek działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Opracowany program jest zgodny z założeniami „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014- 2021”, a także z kierunkami polityki prorodzinnej państwa. Korelacja tych programów daje szanse na wspólne pozyskiwanie dodatkowych środków budżetowych zaplanowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na wspieranie i realizację programów dotyczących budowania powiatowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, który ukierunkowany jest na eliminowanie dysfunkcji wychowawczej rodziny oraz tworzenie kompleksowego systemu opieki ze szczególnym naciskiem na fakt, że obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Obowiązek, o którym wyżej mowa, jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Cele i zadania określone w niniejszym Programie, zostały sformułowane na podstawie oceny upływającego okresu programowania oraz analizy zagrożeń środowisk biologicznych. Określenie potrzeb w zakresie pieczy zastępczej pozwoliło na wytyczenie kierunków działań, w poszczególnych latach z uwzględnieniem środków finansowych koniecznych do ich realizacji.

W celu osiągnięcia powodzenia w realizacji założonych celów, do współpracy zaproszone zostały instytucje, placówki oraz organizacje pozarządowe, które w swoich zadaniach statutowych służą pomocą rodzinie i dziecku.

Program pieczy – pobierz

Konsultacje społeczne – Pobierz