W związku z występującym zagrożeniem zarażenia się trzody chlewnej Afrykańskim Pomorem Świń,  Powiatowy  Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie lek. wet. Mirosław Równicki przypomina o bezwzględnym  przestrzeganiu zasad bioasekurakcji w produkcji trzody chlewnej. Wirus ASF  łatwo przenosi się przez kontakt bezpośredni, dlatego największe zagrożenie stanowią dziki i chore świnie. Wirus przenosi się też pośrednio, np. przez środki transportu czy  przez same  produkty pochodzenia świńskiego, np. wędzonki i inne niegotowane produkty, poddawane obróbce w niskich temperaturach. Przeciwko wirusowi ASF nie opracowano dotychczas skutecznej szczepionki. Walki z nim nie ułatwia fakt, że wirus jest dość odporny na niekorzystne warunki środowiska. W niskich temperaturach może przeżyć nawet kilkanaście miesięcy.

Wirus nie jest chorobotwórczy dla człowieka

Dla zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń – albo jego zwalczania – kluczowa jest ścisła kontrola weterynaryjna uboju zwierząt zwłaszcza, jeśli chodzi o ubój na potrzeby własne, a mięso przeznaczone do własnej konsumpcji. Podstawowa zasada – ubija się świnie zdrowe. Każde podejrzenie ASF u świń należy natychmiast zgłaszać inspekcji weterynaryjnej, lekarzom weterynarii pracującym w terenie

Źródłem wirusa ASF są coraz to nowe przypadki stwierdzane u dzików padłych na terenie województw podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika

–      jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;

–      powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;

–      zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

–      w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;

–      należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);

–      nie spuszczać psów ze smyczy;

–      należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;

–      należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.piwjedrzejow.pl

Ulotka ASF_1-1

22.3. ulotka ASF

Ulotka ASF_2-4

Ulotka ASF_3-1