W związku z przypadającym w dniu 18 października Europejskim Dniem Walki z Handlem Ludźmi i ogólnoświatową Kampanią ONZ Przeciwko przestępczości zorganizowanej BLUE HEART, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, ze Powiat Jędrzejowski w br. włączył się w obchody w/w Kampanii.

Kampania BLUE HEART „Błękitne Serce” to akcja nagłaśniająca bardzo ważny problem, który w czasach współczesnych dotyka właściwie wszystkie kraje – choć w różnym stopniu, a mianowicie problem handlu ludźmi. Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa, a ofiarami tego procederu są najczęściej osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotni, poszukujący pracy – szczególnie za granicami kraju. Zasadniczym celem Kampanii jest ograniczenie liczby ofiar handlu ludźmi, poprzez uświadomienie społeczeństwa zarówno o istnieniu samego zjawiska, jego przejawach, skutkach, ale również poprzez podejmowanie działań prewencyjnych i zaradczych oraz wskazanie jak się przed nim bronić, a także poprzez motywowanie do aktywności w udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym, by nie pozostawać obojętnym na ludzką krzywdę.
Handel ludźmi definiuje się jako „werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób przy pomocy gróźb lub przy użyciu siły bądź też przy użyciu innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd w celu wykorzystania” (Protokół o Handlu Ludźmi: Trafficking in Persons Protocol). Niemal wszystkie państwa świata są nim dotknięte, albo jako kraje pochodzenia i tranzytu, albo jako kraje docelowe. Zjawisko to stało się kryminalnym przedsięwzięciem na skalę globalną, generującym ogromne nielegalne zyski, sięgające miliardów dolarów rocznie. Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości handel ludźmi jest trzecim, po handlu bronią i narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie: – Szacowane roczne dochody z tego procederu to blisko 32 biliony dolarów, dotkniętych jest nim ponad 2 miliony ludzi na całym świecie, z czego 1/3 to dzieci.
Handel ludźmi jest przestępstwem przeciwko wolności, rażąco naruszającym godność i prawa człowieka. Jednocześnie, ze względu na bardzo złożony charakter, jest to czyn niezmiernie trudny do wykrycia i udowodnienia. Współczesne niewolnictwo może przybierać formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu organami, nielegalnej adopcji, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Nowym przejawem tego procederu jest wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków. Dominującą formą wykorzystania ofiar handlu ludźmi jest ich eksploatacja seksualna oraz praca przymusowa. Polskie ofiary wykorzystywane są głównie w krajach Europy Zachodniej – w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Niemczech.
Autorem światowej kampanii BLUE HEART jest Organizacja Narodów Zjednoczonych.
W 2000 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję NZ Przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej oraz uzupełniający ją Protokół w sprawie zapobiegania, likwidacji i karania handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi. Przepisy weszły w życie pod koniec 2003 roku. Od tamtego czasu, coraz więcej krajów wprowadza postanowienia Konwencji do ich prawa narodowego. Obecnie w większości państw handel ludźmi uznaje się za przestępstwo podlegające karze na podstawie kodeksu karnego, zgodnie z Protokołem ONZ o Handlu Ludźmi. W Polsce przestępstwo handlu ludźmi jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat (art. 189a Kk), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).
Symbolem Kampanii jest BLUE HEART „Błękitne serce”. Serce to gest miłości, troski, przyjaźni i symbol nadziei dla milionów ofiar handlu ludźmi, symbolizuje solidarność z ofiarami handlu ludźmi i chęć walki z tym przestępstwem.
Na gruncie Europejskim w celu skutecznego zwalczania i zapobiegania przestępstwu handlu ludźmi w maju 2005 r. została podpisana Konwencja Rady Europy o współpracy międzynarodowej w sprawie podejmowania działań przeciwko handlowi ludźmi. W myśl jej zapisów organizacje rządowe i pozarządowe powinny równocześnie podejmować działania informacyjne i prewencyjne, tzn. uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa, a także dokąd się zwrócić o pomoc w przypadku popadnięcia w tarapaty. Powinny także wspierać identyfikację ofiar i udzielać im fachowej pomocy w dostępie do wymiaru sprawiedliwości i w egzekwowaniu ich praw. Działania uświadamiające powinny być kierowane zarówno do ogółu społeczeństwa jak i konkretnych grup odbiorców z tzw. grup podwyższonego ryzyka, głownie ludzi młodych, którzy obecnie stanowią grupę największego ryzyka. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany i obchodzony corocznie 18 października począwszy od 2006 r. pod auspicjami Unii Europejskiej.
Szczególnie tego dnia, również w Polsce organy ścigania, w tym Policja i Straż Graniczna podejmują w tym zakresie współpracę z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, społecznymi i instytucjami pożytku publicznego, takimi jak: Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, Fundacja „La Strada”, Fundacja „Dzieci Niczyje”, ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Stowarzyszenie „PoMOC”, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji. W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje skrzynka e-mailowa i infolinia, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, jaki i pedofilii czy pornografii dziecięcej, może skontaktować się z policjantami. Dzwoniąc pod numer +48 664 974 934 lub pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl., można zapobiec ludzkim tragediom.
W ramach I Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi na terenie naszego powiatu zaplanowano m.in.: akcję edukacyjno-informacyjną wśród społeczności lokalnej poprzez dystrybucję ulotek oraz ogłoszenia w instytucjach, szkołach, służbach oraz na stronach internetowych powiatu, PCPR-u, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i mediach lokalnych / zamieszczanych nieodpłatnie /, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać. Ponieważ z policyjnych kartotek wynika, że najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo handlu ludźmi są młodzi ludzie, którzy decydują się na pracę za granicą, w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie naszego powiatu zaplanowano spotkania edukacyjne dla młodzieży z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie oraz przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, którzy będą udzielać praktycznych wskazówek, jak ustrzec się przed ewentualnym wykorzystaniem i jak ma się młody człowiek zachować, gdyby taka sytuacja się już wydarzyła, gdzie może szukać pomocy, jakie ma możliwości i sposoby obrony, do jakich instytucji może się zwrócić. W trakcie tych prelekcji przewiduje się również oprócz przekazania ulotek promujących ideę kampanii, dystrybucje komiksu dla młodzieży „Nie jesteś na sprzedaż” oraz emisję filmów prewencyjno – edukacyjnych przygotowanych, m.in. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W naszym powiecie akcji patronuje Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek.
Dyrektor PCPR w Jędrzejowie
mgr Tomasz Kowalski