Ewa Gajos, skarbnik powiatu, przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2019 rok.

Rada Powiatu Jędrzejowskiego przyjęła uchwałę budżetową. 2019 rok rysuje się optymistycznie, bo dochody budżetu po raz pierwszy w historii powiatu przekroczyły 100 milionów złotych.

Budżet na 2019 rok to najważniejsza z uchwał przyjętych na ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu. Wszyscy obecni na sesji radni (20) głosowali za jej przyjęciem, podobnie, jak za uchwałą dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2018-2028.

Głosowanie poprzedziło przedstawienie opinii o projekcie uchwały stosownych gremiów: Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetu i Finansów. Obie opinie były pozytywne.

Dochody budżetu powiatu w 2019 roku są planowane w wysokości ponad 105 milionów 260 tysięcy złotych. Natomiast po stronie wydatków zapisano kwotę ponad 102 miliony 887 tysięcy złotych. Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości ponad 2 mln 372 tysiące złotych zostanie w całości przeznaczona na spłatę kredytu.

Radni również jednogłośnie przyjęli „Roczny program współpracy powiatu jędrzejowskiego z organizacjami pozarządowymi”, który zakłada środki do wykorzystania w wysokości 492 tysiące złotych. W ramach tego programu zaplanowana została m.in. kontynuacja zainicjowanego w roku ubiegłym „Programu odnowy, aktywizacji i estetyzacji powiatu jędrzejowskiego”. Program ten umożliwia stowarzyszeniom z naszego powiatu ubieganie się o granty w wysokości do 5 tysięcy złotych na konkretne przedsięwzięcia. W budżecie powiatu przeznacza się na ten cel 225 tysięcy złotych.

Podjęto także kilka uchwał wyznaczających nowych przedstawicieli do reprezentowania powiatu w różnych gremiach. W skład Rady Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie wejdą radni: Edmund Kaczmarek, Tomasz Kwiecień, Marek Mentel, Zofia Stanek.

W Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku będą uczestniczyć radni: Stanisław Słoma i Andrzej Wójcik.

Reprezentantem powiatu w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” będzie Jarosław Krawczyk, a w Stowarzyszeniu „Świętokrzyska Rybacka LGD” –  Marek Mentel. Z kolei przedstawicielem powiatu jędrzejowskiego w Regionalnej Organizacji Turystycznej będzie Tomasz Puchrowicz.

Starosta jędrzejowski Paweł Faryna poinformował o złożeniu rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu przez Marka Banasika. W związku z tym w najbliższym czasie zostanie przedstawiona Radzie Powiatu nowa kandydatura dla uzupełnienia składu zarządu.