Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejowie informuje, że od dnia 12 kwietnia 2018 r. realizuje POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO–EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

Program jest przeznaczony dla osób stosujących przemoc z terenu wszystkich gmin powiatu jędrzejowskiego. Program ma charakter otwarty, tzn., że na zajęcia są przyjmowane nowe osoby przez cały okres jego trwania.
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek od godziny 15:00 do 19:00 w budynku Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie, przy ul. Dygasińskiego 96a.
Zajęcia są prowadzone przez terapeutkę – specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas tych zajęć uczestnicy programu mają możliwość zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy, nauczenia się sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat rozpoznawania u siebie zachowań, które są zachowaniami przemocowymi. Ponadto, dowiadują się jakie konsekwencje stosowania przez nich przemocy ponoszą ich rodziny, zwłaszcza dzieci, a także jakie czekają ich samych konsekwencje prawne, jeśli nadal będą trwali w sytuacji stosowania przemocy.
Uczestnicy są również informowani o możliwościach i miejscach skorzystania z dalszych działań terapeutycznych, kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w programie prosimy o zgłoszenie się do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania albo bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B lub pod numerem telefonu 41 3863600, pod którym można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat realizowanego programu

Dyrektor PCPR w Jędrzejowie
mgr Tomasz Kowalski

 

EFEKTY PROWADZENIA POWIATOWEGO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM w 2017 r.

W 2017 r. z terenu Powiatu Jędrzejowskiego zostało zgłoszonych do uczestnictwa w programie 42 osoby, z tego 33 osoby przez gminne zespoły interdyscyplinarne, 8 osób przez Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy NZOZ w Jędrzejowie, 1 osoba przez kuratorską służbę sądową. Najwięcej zgłoszeń do programu było ze Słupi Jędrzejowskiej – 12, drugą w kolejności gminą o największej liczbie zgłoszeń i wydanych skierowań była Gmina Jędrzejów – 10 osób oraz Imielno i Nagłowice – po 8 osób. Następnie z Gminy Małogoszcz zgłoszono 2 osoby, z Gmin: Oksa i Sędziszów – po 1 osobie. Ogółem wydano 42 skierowania.
Na zajęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na terenie naszego powiatu w ciągu 7 m-cy jego trwania zgłosiło się ogółem 13 osób z terenu 5 gmin naszego powiatu. Przy czym, tylko o 7 osobach można powiedzieć, że starały się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Największą frekwencję na zajęciach odnotowały 3 osoby w tym 2 z Gminy Jędrzejów i 1 z Gminy Imielno. Jednak tylko 1 osoba uzyskała zaświadczenie o ukończeniu programu, osiągając wymagane w br. minimum programowe, tj. frekwencja powyżej 50 godzin. Pozostałe 12 osób otrzymało zaświadczenia o uczestnictwie w programie (7 osób) albo informację o zgłoszeniu się na zajęcia programu (5 osób) wraz z zaleceniami o kontynuacji uczestnictwa w programie w kolejnej jego edycji.
Ogółem w br. przez 7 m-cy trwania programu zrealizowano 101,80 godziny programu – 35,80 godzin pracy indywidualnej i 66 godz. pracy grupowej. Frekwencja na zajęciach grupowych w porównaniu do roku ubiegłego była niższa, odnotowano średnio grupy 3-4-osobowe.
Spośród osób uczestniczących w br. w programie u 9 osób zaobserwowano wyraźną poprawę zachowania, u 6 spośród tych osób sytuacja na tyle się poprawiła, że zdecydowano się na zamknięcie NK. Niestety u 2 osób uczestniczących w programie nie nastąpiła żadna zmiana – nadal upijają się awanturują, wpływają kolejne NK. Wobec 1 osoby toczy się postępowanie z art. 207 kk.
Wszyscy uczestnicy programu mieli możliwość zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy oraz sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. W trakcie zajęć uczestnicy mogli uświadomić sobie, że to oni sami są odpowiedzialni za stosowanie przemocy i to tylko od nich zależy, czy przemoc ustanie. Wszyscy uczestnicy programu zostali poinformowani o możliwościach i miejscach skorzystania z działań terapeutycznych, kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania. Wszystkim uczestnikom przekazano ulotki, broszury z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień oraz informatory z zakresu konsekwencji prawnych stosowania przemocy oraz adresy i telefony instytucji i placówek świadczących pomoc dla sprawców i ofiar przemocy. Największą trudność dla uczestników tegorocznej edycji programu stanowiło przyjęcie odpowiedzialności za własne zachowania przemocowe, ich rozpoznawanie i poddanie samokrytyce tych nagannych zachowań.
Prowadzona jest również superwizja pracy terapeuty realizującego program. W roku 2017 zrealizowano ogółem 10 godzin superwizji. Superwizji poddawana jest zarówno treść merytoryczna programu, jak i sytuacje trudne programu, które są rozwiązywana przy wsparciu superwizora.

Urszula Abramowicz