Podczas kolejnego spotkania w sprawie projektu „e-geodezja”, który wspólnie realizują cztery powiaty, na czele z powiatem jędrzejowskim, udało się wypracować kilka dodatkowych rozwiązań i ustaleń.

E-geodezja to wspólny projekt powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego. Liderem projektu jest powiat jędrzejowski, dlatego gospodarzem spotkania był starosta Paweł Faryna.

W czasie spotkania w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie podpisany został aneks do umowy, określający skład komitetu sterującego projektu, na czele którego stoi wicestarosta jędrzejowski Maria Barańska. W czasie spotkania ustalono także podział środków przeznaczonych na obsługę projektu.

Zadecydowano też o ponownej weryfikacji kosztorysów zadań, które są realizowane w ramach projektu przez poszczególne powiaty. Jest to związane ze znacznym wzrostem cen na planowane usługi, które mają być realizowane dla samorządów w ramach realizacji projektu przez podmioty zewnętrzne. Wzrost cen i wynikające z tego problemy dla powiatów realizujących projekt e-geodezja będą także przedmiotem obrad konwentu starostów województwa świętokrzyskiego, o czym poinformował przewodniczący konwentu starosta buski Jerzy Kolarz.

Oprócz starosty buskiego, w spotkaniu uczestniczyli także włodarze powiatów: kieleckiego – wicestarosta Tomasz Pleban, pińczowskiego – starosta Zbigniew Kierkowski oraz przedstawiciele wydziałów geodezji z wszystkich czterech powiatów biorących udział w projekcie.