W grudniu 2021 r. spotkaniem podsumowującym zakończyła się realizacja Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. Przypomnijmy, że prowadzenie Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym powiatowi do realizacji na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249). W związku z tym, na podstawie wniosku PCPR, które realizuje zadania powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na realizację programu w roku 2021 powiat otrzymał dotację w wysokości 13.536,- zł. Kwota ta pozwoliła na objęcie działaniami edukacyjnymi 16 osób stosujących przemoc z terenu naszego powiatu.

W 2021 r. program był realizowany na terenie naszego powiatu już po raz dziewiąty. Realizacja programu rozpoczęła się w dniu 27 maja 2021 r. rozmowami indywidualnymi. Od 17 czerwca br. rozpoczęły się zajęcia grupowe, które potrwały do 30 grudnia 2021 r. Ogółem w br. przez 8 m-cy trwania programu zrealizowano 106 godzin programu, w tym 75 godz. zajęć grupowych i 31 godz. zajęć indywidualnych.

W bieżącym roku, zarówno ze względów finansowych, jak i z uwagi na brak zainteresowania udziałem w programie, pomimo zgłoszeń kobiet do uczestnictwa z terenu gmin, nie odbywały się zajęcia z przeznaczeniem dla grupy kobiet.  Ogółem z terenu powiatu do udziału w programie zostało zgłoszone 45 osób, w tym 41 osoby zostały zgłoszone przez gminne zespoły interdyscyplinarne, 4 osoby zgłosił Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej. Najwięcej zgłoszeń do programu było z Gminy Nagłowice – 22 osoby, następnie 6 osób z Gminy Jędrzejów, 5 osób z Gminy Wodzisław, po 3 osoby z Gminy Imielno, Oksa i Słupia, 2 osoby z gminy Sobków i 1 osoba z Gminy Sędziszów. Ogółem PCPR wydało skierowanie do uczestnictwa w programie 45 osobom.

Na zajęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na terenie naszego powiatu w ciągu 8 m-cy jego trwania zgłosiło się ogółem 17 osób, w tym do udziału w programie zostało zakwalifikowanych 16 osób. Frekwencja na zajęciach grupowych była porównywalna do poprzednich lat, średnio były to grupy 7 – 8 osobowe. O 10 osobach można powiedzieć, że starały się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Przy czym, zaświadczenie o ukończeniu programu ( spełniony warunek uczestnictwa w co najmniej 50 godzinach ) otrzymało 5 osób, pozostałe 11 osób uzyskało zaświadczenie o uczestnictwie (5 osób) lub o zgłoszeniu się na zajęcia programu (6 osób) wraz z zaleceniami o kontynuacji uczestnictwa w programie w kolejnej jego edycji.          

Program jest monitorowany przez cały czas jego trwania, a po jego zakończeniu – przez okres ok. 3 lat. Monitorowana jest sytuacja rodzinna zarówno uczestników programu i ich rodzin, jak również osób, które zostały skierowane do uczestnictwa w programie, ale się nie zgłosiły. W trakcie trwania programu zachowania osób stosujących przemoc są monitorowane głównie przez terapeutę prowadzącego zajęcia / ankieta diagnostyczna, ocena pracy na zajęciach, listy obecności/, ale też przez specjalistów obecnych na spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i na grupach roboczych, pracowników socjalnych ops-ów i policję. Na podstawie list obecności i informacji zwrotnych od prowadzącego zajęcia, koordynator programu sporządza sprawozdanie z realizacji programu. Natomiast w oparciu o informacje zwrotne od pracowników socjalnych ops-ów, dokonuje oceny jego efektywności.

Spośród 16 osób uczestniczących w br. w programie, u 9 osób sytuacja na tyle się poprawiła, że zdecydowano się na zamknięcie NK. U 5 osób nadal jest prowadzona procedura NK, w tym są 3 osoby, które przeszły cały cykl programu korekcyjnego. Pomimo poprawy sytuacji w tych rodzinach procedura NK jeszcze trwa, m.in. ze względu na toczące się postępowania sądowe. 2 osoby w chwili przystąpienia do programu, nie posiadały aktywnej NK, zostały zgłoszone przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, w tym 1 osoba z powodu wyroku dot. przemocy stosowanej wobec nieżyjącej już żony.

Prowadzona jest również superwizja pracy terapeuty realizującego program. W roku 2021 r. zrealizowano ogółem 10 godzin superwizji. Superwizji poddawana jest zarówno treść merytoryczna programu, jak i sytuacje trudne programu, które są rozwiązywana przy wsparciu superwizora.

Informacja o realizowanym w powiecie programie korekcyjno – edukacyjnym jest przekazywana bezpośrednio do sprawców przemocy i ich rodzin /w formie skierowań do programu / oraz do  mieszkańców powiatu poprzez ogłoszenia na stronie internetowej pcpr i powiatu oraz w mediach lokalnych. Kilka razy do roku PCPR informuje również bezpośrednio wszystkie urzędy gmin, ops-y, sąd, prokuraturę, Policję, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, wszystkie przychodnie, szkoły, parafie przekazując ogłoszenia oraz ulotki dla zainteresowanych.

Ogółem w ciągu trwania programu w 2021 r. przekazano około 100 ogłoszeń i ponad 1200 ulotek.

 Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów

Efekty prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego w 2021 r. – ogólne