Starosta Jędrzejowski uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566
z późn. zm.) zostało utworzone Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, którego organy są właściwe w sprawach gospodarowania wodami, w tym m.in. wydawania pozwoleń wodnoprawnych oraz przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych. Wobec powyższego wnioski ww. sprawach należy składać do właściwych jednostek organizacyjnych Wód Polskich. Teren powiatu jędrzejowskiego znajduje się w obszarze działania:

·      Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

tel. (12) 62-84-130, www.krakow.rzgw.gov.pl

z Zarządem Zlewni w Kielcach

ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

·      Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

tel. (22) 58-70-211, www.warszawa.rzgw.gov.pl

z Zarządem Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Szczegółowy wykaz oraz zakres zadań jednostek organizacyjnych Wód Polskich wraz z adresami ich placówek został podany na powyższych stronach internetowych.