Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie przypomina o realizowanym przez naszą instytucję wsparciu dla mieszkańców naszego powiatu w postaci Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. Program jest przeznaczony dla osób stosujących przemoc z terenu powiatu, zgłoszonych przez poszczególne gminy powiatu, sąd, prokuraturę, instytucje i służby z terenu powiatu oraz dla osób, które zgłoszą się same.  Program ma charakter otwarty, tzn., że na zajęcia są przyjmowane nowe osoby przez cały okres jego trwania.

 Od ubiegłego roku z powodu większej ilości zgłoszeń kobiet stosujących przemoc, uruchomiliśmy dodatkowo zajęcia dla grupy kobiet. Zajęcia w ramach programu odbywają się w budynku Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie, przy ul. Dygasińskiego 96a ( sala chóru ): dla mężczyzn –  w każdy czwartek od godziny 15:00 do 19:00; dla kobiet – w każdą sobotę od godziny 10:00 do 14:00.

W br. program jest realizowany na terenie naszego powiatu już po raz siódmy. Ponieważ prowadzenie programu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym powiatowi do realizacji, w związku z tym na jego przeprowadzenie powiat otrzymuje dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po rozpatrzeniu wniosku PCPR, na realizację programu w br. powiat otrzymał dotację w wysokości 17.766,- zł.

Z terenu sześciu gmin naszego powiatu zostało zgłoszonych do programu 67 osób, z tego 51 osób przez gminne zespoły interdyscyplinarne, 10 osób przez prowadzącą program, 5 osób przez Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy NZOZ w Jędrzejowie, 1 osoba przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej. Najwięcej zgłoszeń do programu było z Gminy Jędrzejów – 21 osób,  z Gminy Nagłowice – 18 osób, z Gminy Słupia zgłoszono 13 osób. Następnie z Gminy Małogoszcz, Gminy Oksa i Gminy Wodzisław zgłoszono po 5 osób.

            W br. na zajęcia Programu od początku jego realizacji, tj. od 18 kwietnia br. do chwili obecnej zgłosiło się 13 osób, w tym 10 mężczyzn i 3 kobiety. Przy czym, tylko o 7 osobach ( 5 mężczyznach i 2 kobietach ) można powiedzieć, że starają się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Ogółem zrealizowano 104 godziny programu, w tym 72 godzin pracy grupowej  i 32 godz. pracy indywidualnej.

Frekwencja na zajęciach grupowych jest porównywalna do lat poprzednich.

Zajęcia są prowadzone przez jednego terapeutę – specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas tych zajęć uczestnicy programu mają możliwość zdobycia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy, nauczenia się sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. W trakcie zajęć terapeuta pomaga uczestnikom programu uświadomić sobie, że to oni sami są odpowiedzialni za stosowanie przemocy i to tylko od nich zależy, czy przemoc ustanie. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat rozpoznawania u siebie zachowań, które są zachowaniami przemocowymi. Ponadto, dowiadują się jakie konsekwencje stosowania przez nich przemocy ponoszą ich rodziny, zwłaszcza dzieci, a także jakie oni sami poniosą konsekwencje prawne, jeśli nadal będą trwali w sytuacji stosowania przemocy.

Uczestnicy są również informowani o możliwościach i miejscach skorzystania z dalszych działań terapeutycznych, kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w programie prosimy o zgłoszenie się do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania albo bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B lub pod numerem telefonu ( 41 ) 3863600, pod którym można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat realizowanego programu.