I. Podstawa prawna – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
II. Zakres podmiotowy – art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej.

KTO SKORZYSTA Z BEZPŁATNYCH PORAD
Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:
• młodzież do 26 roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• osoby, które ukończyły 65 lat,
• posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

III. Zakres przedmiotowy – art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej.

JAKIE ZAGADNIENIA OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmie następujące dziedziny prawa:
• prawo cywilne,
• prawo pracy,
• ubezpieczenie społeczne,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• sprawy karne,
• sprawy administracyjne,
• sprawy rodzinne,
• prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

NA CZYM POLEGA POMOC PRAWNA

• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
• pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawnej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczych lub sądowych i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

IV. Sposób dokumentowania uprawnień do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby uprawnione – art. 4 ust. 2-6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. w nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Jakie dokumenty winna przedłożyć osoba zamierzająca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej:
• młodzież do 26 roku życia oraz osoby które ukończyły 65 lat życia
– przedkładają dokument stwierdzający tożsamość
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedniego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
– przedkładają oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia składając również oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
• osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny
– przedkładają ważną Kartę Dużej Rodziny.
• kombatanci:
– przedkładają zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
• weterani:
– przedkładają ważną legitymację weterana lub weterana poszkodowanego.
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
– składają pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o zaistnieniu takich okoliczności.

UWAGA

Osobom uprawnionym, wymagającym niezwłocznego udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, pomoc taka udzielana jest na podstawie pisemnego oświadczenia, iż z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą przedłożyć oryginalnych dokumentów. Oświadczenie niniejsze składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

V. Powiatowy system nieodpłatnej pomocy prawnej:
Jaka jest lokalizacja powiatowych punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jędrzejowskiego.

Osoby uprawnione do skorzystania z poradnictwa nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać taką pomoc w następujących punktach umiejscowionych na terenie Powiatu.:

1. Punkt w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300.
Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Kielcach. Punkt prowadzony jest w porozumieniu z Gminą Sędziszów.

2. Punkt w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3a, 28 – 366 Małogoszcz, czynny w dniach poniedziałek – środa oraz piątek w godz. 900- 1300, w czwartek w godz. 1500 – 1900.
Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Kielcach.
Punkt prowadzony jest w porozumieniu z Gminą Małogoszcz.

3. Punkt w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9,
28-300 Jędrzejów zlecony do prowadzenia organizacji pozarządowej tj. Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” w ramach otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; czynny od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300. Porad prawnych udzielają adwokaci zatrudnieni przez Fundację.

4. Punkt zlokalizowany w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie ul. Jana Pawła II 3, 28-300 Jędrzejów, prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej na podstawie wyników otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Porad prawnych w godz. od 800 – 1200 udzielają adwokaci zatrudnieni przez Caritas.