Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że z okazji IV Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, w ramach zaplanowanych działań edukacyjno – profilaktycznych, które podejmujemy na terenie Powiatu Jędrzejowskiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym, Komendą Powiatową Policji i Powiatowym Urzędem Pracy, mających na celu zwiększenie wiedzy i bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu od dnia 20 października br. w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, przy ul. Przypkowskiego 49 dostępna jest wystawa poświęcona przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.

Wystawa zawiera 6 tablic informacyjnych, na których w trzech językach dostępne są podstawowe informacje z zakresu zagadnienia handlu ludźmi.

Osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się co to jest handel ludźmi, jakie są jego formy i przejawy, metody werbowania oraz jak należy się przygotować do bezpiecznego wyjazdu za granicę, jakie są bezpieczne agencje pośrednictwa pracy oferujące legalną pracę, co to jest EURES, jakie dokumenty i dane kontaktowe są niezbędne dla naszego bezpieczeństwa za granicą, jak ustrzec się przed ewentualnym wykorzystaniem i jak się zachować, gdyby taka sytuacja już się wydarzyła, w jaki sposób zawiadomić bliskich, że coś złego się dzieje, gdzie można szukać pomocy, jakie są możliwości i sposoby obrony,   do jakich instytucji można się zwrócić o pomoc.

Na tablicach przedstawiono także dane kontaktowe do instytucji czuwających nad bezpieczeństwem  obywateli: Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne, telefon alarmowy na Policję, numer alarmowy w krajach Unii Europejskiej oraz przydatne strony internetowe ( w tym portalu EURES oraz bezpiecznych agencji pośrednictwa pracy ).

Tablice zawierają również prawdziwe historie osób i grup ludzi, którzy padli ofiarami tego procederu. Dzięki tym informacjom dowiadujemy się, że właściwie każdy może zostać oszukany i wykorzystany, jeśli nie jest świadomy czyhającego niebezpieczeństwa. Dlatego tak ważna jest wiedza w tym zakresie oraz właściwe przygotowanie się do wyjazdu.

Pamiętajmy, że handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa, a ofiarami tego procederu są najczęściej osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotni, poszukujący pracy, zwłaszcza ludzie młodzi – szczególnie za granicami kraju.

Handel ludźmi jest przestępstwem przeciwko wolności, rażąco naruszającym godność i prawa człowieka. Jednocześnie, ze względu na bardzo złożony charakter, jest to czyn niezmiernie trudny do wykrycia i udowodnienia. Dominującą formą wykorzystania ofiar handlu ludźmi jest ich wykorzystywanie seksualne oraz praca przymusowa. Współczesne niewolnictwo może też przybierać formę handlu organami, nielegalnej adopcji, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Nowym przejawem tego procederu jest wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków.

 Obecnie w większości państw handel ludźmi uznaje się za przestępstwo podlegające karze na podstawie kodeksu karnego, zgodnie z Protokołem ONZ o Handlu Ludźmi. W Polsce przestępstwo handlu ludźmi jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat (art. 189a Kk), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Niestety ze względu na sytuację rozszerzającej się pandemii i przejściem szkoły na tryb zdalny nauczania, na chwilę obecną uczniowie nie mają możliwości bezpośredniego zapoznania się z wystawą. Będą mogli to zrobić dopiero, kiedy wrócą do zajęć stacjonarnych. Jednakże na chwilę obecną szkołom zostały przekazane także materiały w formie elektronicznej zawierające przydatne treści na temat przedmiotowej kampanii i problemu, na który zwraca ona uwagę z prośbą o udostępnienie młodzieży i rodzicom za pomocą komunikatorów.