W dniach 19- 20 października 2017 r., WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie zorganizowały przedsięwzięcie na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 , której tematem było „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”.

Głównym celem działania było wsparcie powiatów w ocenie obecnego stanu wdrażania procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz kierunków działań, jakie należy podjąć w przyszłości w celu realizacji przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Tworzone narzędzie miało również pokazać potencjał powiatów do wprowadzania zmian w celu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, a także dobre praktyki w gospodarowaniu dostępnymi zasobami.
W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele władz powiatowych, rodziny zastępcze i osoby działające na rzecz dzieci powierzonych.