Rozporządzenie z 9 lutego 2018 (obowiązujące od 28 lutego 2018) wprowadza następujące restrykcje dla posiadaczy świń w całym kraju, których celem jest ograniczenie ryzyka przeniesienia wirusa ASF do chlewni:

 • Nakaz prowadzenia rejestrów: środków transportu do przewozu zwierząt wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie (dotyczy wszystkich osób wchodzących do budynków: lekarzy weterynarii, elektryków, hydraulików itd.)
 • zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych (m.in. zamontowanie w oknach siatek uniemożliwiających wlatywanie dzikich ptaków, uniemożliwienie wejścia kotom, psom)
 • utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie (osoby zatrudnione w gospodarstwie nie powinny pracować w innych chlewniach, w tym posiadać własnych świń),
 • stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 • bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 • używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności
 • wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego
 • sporządzenia przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń oraz bieżącego aktualizowania tego spisu (struktura stada tzn. lochy, prosięta, maciory, tuczniki ilościowo)
 • zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – tylko w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym (tj. bez budynku inwentarskiego)
 • karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

Ponadto zakazane jest wnoszenie i wwożenie na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.2)), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń oraz wykonywanie czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Spełnienie wprowadzanych wymagań dla gospodarstw pozwoli na zmniejszenie ryzyka przeniesienia ASF do gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie.

Opracowała mgr inż. Danuta Chabior, specjalista produkcji zwierzęcej Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego ŚODR Modliszewice