Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w pełni korzysta z możliwości, jakie stwarzają różnego rodzaju programy Unii Europejskiej. Od wielu już lat bierze udział w realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego, a obecnie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednak najbliższe lata dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 to ogromny postęp jeżeli chodzi o realizację różnorodnych projektów skierowanych do uczniów uczących się w tej placówce.

– Od września w naszej szkole realizowane są cztery projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo dla Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Są to „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”, „Kluczowe zawody – droga do sukcesu! ” oraz druga edycja projektów „Masz staż” i „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Głównym celem projektów jest podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSP nr 1. Projekty skierowane są do naszych uczniów uczących się w technikum na następujących kierunkach: technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik informatyk , technik ekonomista. Łączna suma wartości realizowanych projektów przekracza 2 mln złotych – mówi dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego Małgorzata Wojtasik.
W projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” poza „Konarskim” bierze jeszcze udział 28 najlepszych szkół technicznych z Województwa Świętokrzyskiego. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, partnerami m.in. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli i uczniów szkół zawodowych oraz wypracowanie modelu współpracy i opracowanie zasad funkcjonowania CKZiU. W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” uczniowie klas informatycznych uczestniczą w dodatkowych zajęciach podnoszących kompetencje matematyczne, informatyczne i naukowo-techniczne oraz z języka obcego w zakresie tematyki zawodowej. Uczniowie mają również możliwość uczestniczyć w warsztatach dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami, jak również w warsztatach z elementami kształcenia dualnego z udziałem przedsiębiorców. Ponadto dla każdego ucznia organizowane są kursy Blended e-learningowe z doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz płatne praktyki i staże. Do celów realizacji projektu utworzono nowoczesną – 15-stanowiskową pracownię komputerową.

Wraz z dwiema innymi szkołami zawodowymi z Końskich i Skarżyska Kamiennej, uczniowie z „Konarskiego” mają możliwość udziału w projekcie „Masz staż”. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych. Każdy uczestnik tego projektu zdobędzie i rozwinie kompetencje cyfrowe, zastosuje i pogłębi wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy podczas stażu u pracodawcy, nabędzie kompetencje kluczowe w zakresie matematyki, posługiwania się językiem angielskim, społeczno-przedsiębiorczym poprzez udział w dodatkowych Kursach Kompetencji Cyfrowych, kursach Kompetencji Kluczowych związanych z matematyką i językiem angielskim i Warsztatach Kompetencji Kluczowych – Społeczno-Przedsiębiorczych. Kurs języka angielskiego zakończy się udziałem w obozie językowym w Polsce, podczas którego uczestnicy w warunkach optymalnych kształtować będę kompetencje społeczne oraz w zakresie języka obcego.
– Należy dodać, że nasz szkoła poza aplikowaniem z RPO stara się zdobywać fundusze również z innych dostępnych źródeł. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły mają możliwość odbywania staży i praktyk u zagranicznych przedsiębiorców. We wrześniu zeszłego roku 60 osobowa grupa uczniów klas technikalnych przebywała na dwutygodniowych płatnych stażach i praktykach w Niemczech w ramach programu ERASMUS+. Na przyszły rok szkolny mamy już przygotowaną kolejną ofertę, w ramach której nasi uczniowie będą mogli wyjechać do Hiszpanii i Włoszech gdzie bezpośrednio u pracodawców z branży informatycznej, ekonomicznej, logistycznej czy hotelarskiej, zdobywać będą jakże ważne na rynku pracy umiejętności praktyczne – mówi dyrektor Małgorzata Wojtasik.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego już od wielu lat stara się zdobywać dostępne fundusze unijne, czego dowodem są minione projekty, wśród których należy choćby wymienić „Szkoła Kluczowych Kompetencji”, „Zawodowy Zawodowiec”, „Hotelarze Przyszłości”, „Targi Przyszłością Regionu”, „Szkoła, staż, praca – Twoja droga do sukcesu!”, „Edukacja zawodowa w Praktyce”. Dzięki nim szkoła została bogato wyposażona w najnowocześniejsze środki dydaktyczne. Uczniowie wzbogacili się o dodatkowe umiejętności zarówno matematyczne, językowe jaki i praktyczne, co skutkuje wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego jaki i zawodowego, który w większości zawodów osiąga 100% wartości.
– Ciekawym i atrakcyjnym projektem, napisanym przez naszych nauczycieli przy współpartnerstwie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego jest projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”. Projekt ten rozpoczął się w maju w zeszłym roku szkolnym. Biorą w nim udział uczniowie uczęszczających do technikum hotelarskiego. W ramach projektu uczniowie mają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach związanych z praktyczną nauką obsługi gości hotelowych, organizacją pracy w różnych pionach zakładu hotelarskiego. Dodatkowo uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego specjalistycznego, oraz zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego – mówi dyrektor Małgorzata Wojtasik.
Projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy” to nie tylko zajęcia teoretyczne. W ramach projektu odbywać się będą liczne wyjazdy edukacyjne do zakładów hotelarskich zlokalizowanych w Kielcach, Krakowie, Solcu Zdrój czy Krynicy Zdrój, oraz wyjazdy edukacyjne na targi turystyczno-hotelarskie m.in. na Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii w Krakowie, Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. Każdy z uczniów będzie miał możliwość uczestniczyć w specjalistycznych kursach kelnerskim, barmańskim, carvingu i baristy, które rozpoczną się już niebawem.
– Należy podkreślić że do celów realizacji projektu zostały utworzone kolejne nowocześnie wyposażone pracownie hotelarskie – do obsługi gościa hotelowego wyposażona w stanowiska komputerowe i w pełni wyposażoną recepcję hotelową, oraz pracownia obsługi konsumenta z podstawowym wyposażeniem gastronomicznym. Dzięki tak bogato wyposażonej pracowni uczniowie będą mogli jeszcze lepiej przygotować się do wykonywania zawodu hotelarza. -mówi dyrektor Małgorzata Wojtasik

Od września w „Konarskim” ruszył również kolejny projekt „Kluczowe zawody – droga do sukcesu! ”. Jest to projekt którego łączna wartość przekracza 800 000 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i wyrównanie szans zawodowych wśród uczniów kierunków informatycznych i logistycznych poprzez nabycie kompetencji kluczowych, zawodowych i upowszechnianie nowoczesnego nauczania oraz nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami poprzez staże zawodowe w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.
– Projekt „Kluczowe zawody – droga do sukcesu! ” skierowany jest do 100 uczniów technikum nr 1 kształcących się i rozpoczynających kształcenie w zawodach technik informatyk, logistyk. Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mogli wziąć udział w kursach dobranych indywidualnie do każdego profilu np. Tworzenie aplikacji internetowych i bazy danych MySQL, Sieci komputerowe, Logistyk XXI wieku, Język angielski z elementami słownictwa branżowego, czy Kurs na wózek widłowy. Dla wszystkich uczniów zorganizowane zostaną praktyki i płatne staże w firmach odpowiadającym nauczanym kierunkom. W ramach projektu w szkole zostanie powołany Klub Pasjonatów Fizyki, gdzie młodzież będzie mogła pogłębiać swoją wiedzę z fizyki i matematyki. Szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt, który zwiększy jej atrakcyjność i pozwoli skuteczniej kształcić uczniów. Zostanie utworzona nowoczesna pracownia z 16 stanowiskami komputerowymi – mówi dyrektor Małgorzata Wojtasik. – Jak wiadomo fundusze unijne dają ogromne możliwości jeśli chodzi o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na unowocześnienie i doposażenie szkoły. Umożliwiają również zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez naszych uczniów co daje im większe szanse na rynku pracy. Nasza szkoła stara się aplikować o coraz to większe pieniądze. Projekty w dużej mierze uzupełniają i wzbogacają bogatą ofertę edukacyjną szkoły. Należy dodać, że możliwość uczestnictwa w projektach mają nie tylko obecni uczniowie, kształcący się w naszej szkole, ale również ci którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole w tym roku szkolnym.