Zarząd Powiatu w Jędrzejowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych stanowiących kompetencje Powiatu Jędrzejowskiego. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

„Program Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego”, stanowiący integralną część Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jędrzejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018, dotyczyć będzie w szczególności następujących przedsięwzięć:

1)  budowy, remontu (odnowy) i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej będących w posiadaniu organizacji pozarządowej oraz infrastruktury towarzyszącej tym obiektom,

2)  odnowy lokalnych zabytków, pomników i miejsc pamięci,

3)  estetyzacji otoczenia obiektów użyteczności publicznej,

4)  tworzenia terenów zielonych, obiektów rekreacji i integracji, służących do  użytku publicznego,

5)  organizowania imprez (kulturalnych, sportowych) dla mieszkańców,

6)  zakupu strojów i wyposażenia potrzebnego do działalności zespołów, kół i stowarzyszeń,

7)  tworzenia klubów i świetlic środowiskowych,

8)  wydawnictw i działań promocyjnych (monografie, przewodniki, foldery itp.).

Środki finansowe w wysokości 225 tysięcy zł przeznaczone na realizację „Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego” pochodzą ze środków własnych Powiatu Jędrzejowskiego i zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu na rok 2018.

Wsparcie finansowe oraz ilość dotowanych zadań będzie zróżnicowana ze względu na wielkość oraz charakter gospodarczo-społeczny poszczególnych gmin Powiatu Jędrzejowskiego i  co do zasady wynosić będzie odpowiednio:

Gmina Jędrzejów     – 35 000 zł (7 projektów)

Gmina Sędziszów    – 30 000 zł (6 projektów)

Gmina Małogoszcz   – 30 000 zł (6 projektów)

Gmina Sobków        – 25 000 zł (5 projektów)

Gmina Wodzisław   – 25 000 zł (5 projektów)

Gmina Imielno         – 20 000 zł (4 projekty)

Gmina Słupia           – 20 000 zł (4 projekty)

Gmina Nagłowice    – 20 000 zł (4 projekty)

Gmina Oksa              – 20 000 zł (4 projekty)

Dotacja na pojedynczy, zakwalifikowany do realizacji wniosek udzielana będzie w wysokości do 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Regulamin dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

http://www.powiatjedrzejow.pl/res/serwisy/pliki/17387176?version=3.0