las1

las1Na terenie powiatu znajduje się kilka ciekawych zespołów krajobrazowych, które zostały włączone do Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego i Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Podstawowym elementem krajobrazu są niewielkie pola o zróżnicowanych uprawach. Miedze i obrzeża pól porośnięte są rzadkimi w skali kraju roślinami towarzyszącymi uprawom, takimi jak kurzyślad błękitny, jaskier polny, czechrzyca grzebieniowa, włóczydło polne czy pszoniak wschodni. Krajobraz ten urozmaicają niewielkie kompleksy leśne oraz doliny biegnące wzdłuż rzek. Są to wielogatunkowe zarośla leszczynowe i taminowe z dużym udziałem gatunków świerków. \r\n Dominującym gatunkiem lasotwórczym w powiecie jest Sosna pospolita (Pinus silvestris). Poza Sosną dość znaczny udział ma Brzoza brodawkowata (Betula verrucosa) oraz różne odmiany dębów. W strukturze lasów można wyróżnić siedliska borowe – tj. Boru świeżego, Boru Mieszanego świeżego oraz Lasu świeżego i Lasu mieszanego świeżego. Zróżnicowane środowisko naturalne tworzy dogodne warunki dla rozwoju wielu gatunków zwierząt i roślin. Do najatrakcyjniejszych turystycznie rejonów powiatu należą m. in.: Rejon Bocheńca nad Łososiną i Białą Nidą, Zbiornik retencyjny obok Zakrucza, Rezerwat Przyrody w Lubczy obejmujący m.in. wzgórze Okrąglica /florystyczny/, rezerwat przyrody „Gaj” w gminie Jędrzejów /florystyczny/, tereny nad Nidą w Stawach, które wchodzą w skład rezerwatu Umianowice i pasmo Wzniesień Sobkowsko-Korytnickich stanowiące zakończenie Gór Świętokrzyskich.