W dniu 25 marca 2024 r. o godz. 9:00

w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie (ul. 11 Listopada 83, sala 9)

odbędzie się    LIX SESJA RADY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

Proponowany porządek obrad Sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
7. Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie zagrożenia przestępczością i jej zwalczania      na terenie powiatu w 2023 r.
8. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku                  publicznego na terenie powiatu w 2023 r.
9. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego w powiecie w 2023 r.

 1. Informacja o stanie sanitarnym na ternie powiatu jędrzejowskiego.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na ternie powiatu.
 3. Informacja o stanie dróg powiatowych i działaniach podjętych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2023 roku.
 4. Uchwała w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2023 r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2024-2030.
 6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 r.
 7. Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się w 2024 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jędrzejowskim na lata 2024-2026.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Jędrzejowskiego za rok 2023.
 10. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych na terenie powiatu jędrzejowskiego.
 11. Uchwała w sprawie wygaszenia mandatu radnego Powiatu.
 12. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat.
 13. Informacja o realizacji planów pracy stałych komisji Rady Powiatu za 2023 rok.
 14. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie.
 15. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

inż. Marek Mentel