baner un 1

W lutym 2016 r. mija okres trwałości projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego przy ZSP Nr 1 w Jędrzejowie”, zrealizowanego przez Powiat Jędrzejowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5: „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2: „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”. Projekt przyczynił się do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej oraz jakości świadczonych usług publicznych w powiecie jędrzejowskim. Stworzono warunki dla aktywności społecznej, rozwoju kultury fizycznej oraz podniesiono jakość życia mieszkańców. Budowa kompleksu znacząco wpłynęła na podniesienie jakości walorów turystycznych i stworzyła nowe możliwości rekreacyjne. Nowa hala sportowa służy i będzie służyła jeszcze wielu pokoleniom.

baner un 1