Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejowie informuje, że od dnia 2 kwietnia 2015 r. wznowiło realizację POWIATOWEGO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNE GO DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE. Program jest przeznaczony dla osób stosujących przemoc z terenu wszystkich gmin powiatu jędrzejowskiego. Program ma charakter otwarty, tzn., że na zajęcia są przyjmowane nowe osoby przez cały okres jego trwania.


Zajęcia odbywają w każdy czwartek od godziny 15:00 do 18:00 w budynku Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie, przy ul. Dygasińskiego 96a.
Zajęcia są prowadzone przez terapeutkę – specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas tych zajęć uczestnicy programu mają możliwość zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy, nauczenia się sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat rozpoznawania u siebie zachowań, które są zachowaniami przemocowymi. Ponadto, dowiadują się jakie konsekwencje stosowania przez nich przemocy ponoszą ich rodziny, zwłaszcza dzieci, a także jakie czekają ich samych konsekwencje prawne, jeśli nadal będą trwali w sytuacji stosowania przemocy.
Uczestnicy są również informowani o możliwościach i miejscach skorzystania z dalszych działań terapeutycznych, kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w programie prosimy o zgłoszenie się do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, albo bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B lub pod numerem telefonu ( 41 ) 3863600, pod którym można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat realizowanego programu.

EFEKTY PROWADZENIA PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM w 2014 r.

W 2014 r. z terenu powiatu zostało zgłoszonych do programu 157 osób, z tego 143 osoby przez gminne zespoły interdyscyplinarne, 11 osób przez Punkt Informacyjno – Konsultacyjny NZOZ w Jędrzejowie, 1 osoba przez kuratorską służbę sądowa, 1 osoba zgłosiła się sama. Najwięcej zgłoszeń do programu było z gminy Jędrzejów – 99, przy czym skierowania wystawiliśmy dla 49 osób – najpilniej potrzebujących udziału w zajęciach. Drugą w kolejności gminą o największej liczbie zgłoszeń i wydanych skierowań była gmina Nagłowice – 16 osób / należy podkreślić, że z tej gminy odnotowano największą frekwencję na zajęciach 4 osoby uczęszczały najpilniej/. Następnie gmina Słupia - 9 osób skierowanych, gminy: Imielno, Małogoszcz, Oksa – po 7 osób oraz gminy: Wodzisław i Sędziszów – po 6 osób. Ogółem wydano 107 skierowań.
Na zajęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie na terenie naszego powiatu w ciągu 10 m-cy jego trwania zgłosiło się ogółem 28 osób z terenu 7 gmin naszego powiatu. Przy czym tylko o 16 osobach można powiedzieć, że starały się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. 28 osób otrzymało pisemną informację na temat swojej pracy i zaangażowania w program wraz z ilością godzin przepracowanych w programie oraz ze wskazaniami terapeuty do dalszej pracy nad sobą bądź do podjęcia lub kontynuowania leczenia odwykowego.
Zrealizowano ogółem 135 godzin programu – 60 godzin pracy indywidualnej i 72 godz. pracy grupowej + 3 godz. spotkanie podsumowujące. Tylko 1 z w/w osób otrzymała zaświadczenie o ukończeniu programu, ponieważ uczestniczyła w wymaganej w programie liczbie godzin pracy grupowej i indywidualnej / łącznie 84 godzin programu, w tym 7 pracy indywidualnej/. Pozostałe osoby uzyskały: zaświadczenia o uczestnictwie w programie – 7 osób / przepracowane od 18 -tu do 54 godzin / i zaświadczenia o zgłoszeniu się na zajęcia programu – 20 osób / udział w programie od 1 godziny do 9-ciu godzin /. Tylko 6 osób spośród wszystkich osób, które zgłosiły się na program osiągnęło niezbędne minimum pracy indywidualnej, tj. uczestniczyło w co najmniej 4 godzinach spotkań indywidualnych.
Program był monitorowany od samego początku, przez cały czas jego trwania oraz jest monitorowany także po jego zakończeniu. W trakcie trwania programu zachowania sprawców były monitorowane głównie przez terapeutę prowadzącego zajęcia / ankieta diagnostyczna, listy obecności, ocena pracy na zajęciach/, ale też przez specjalistów obecnych na spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i na grupach roboczych, pracowników socjalnych ops-ów i policję.
Spośród ogólnej liczby osób uczestniczących w programie u 13 osób podczas czynności monitorujących zauważono wyraźną zmianę zachowania na lepsze i poprawę sytuacji rodzinnej – zaprzestanie stosowania przemocy, zachowanie abstynencji i podjęcie leczenia odwykowego, podjęcie pracy zarobkowej, kontynuowanie terapii lub leczenia, przy czym u 7 spośród w/w osób sytuacja na tyle się polepszyła, że zdecydowano się na zamknięcie Niebieskiej Karty; u 4 osób zaobserwowano, że podjęli prace nad swoim zachowaniem, ale z różnym skutkiem zazwyczaj pod wpływem alkoholu wracają do swoich agresywnych zachowań; niestety u 8 osób uczestniczących w programie nie nastąpiła żadna zmiana, nadal stosują przemoc, piją i awanturują się; wpływają kolejne zawiadomienia o interwencjach policji; w przypadku pozostałych 3 osób przemoc ustała ze względu na wyprowadzenie się sprawcy lub ofiary, 14 spośród wszystkich uczestników programu oprócz problemu z agresją posiadało również problem alkoholowy, w przypadku 8 z tych osób, udział w programie można potraktować jako uzupełnienie terapii uzależnień. Natomiast dla 3 kolejnych osób udział w programie miał znaczenie motywujące – 1 podjęła terapie antyalkoholową w trakcie trwania programu, a 2 osoby po zakończonym udziale w programie podjęły leczenie odwykowe; do programu zgłosiły się również 4 osoby leczące się psychiatrycznie i jednorazowo jedna uzależniona od narkotyków.
Wszyscy uczestnicy programu mieli możliwość zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy oraz sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. W trakcie zajęć uczestnicy mogli uświadomić sobie, że to oni sami są odpowiedzialni za stosowanie przemocy i to tylko od nich zależy, czy przemoc ustanie. Dzięki temu, że zajęcia były prowadzone przez dwóch terapeutów – kobietę i mężczyznę, uczestnicy programu mogli zaobserwować jak powinny wyglądać prawidłowe relacje między kobietą i mężczyzną. Wszyscy uczestnicy programu zostali poinformowani o możliwościach i miejscach skorzystania z działań terapeutycznych, kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania. Wszystkim uczestnikom przekazano ulotki, broszury z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień oraz informatory z zakresu konsekwencji prawnych stosowania przemocy i adresy i telefony instytucji i placówek świadczących pomoc dla sprawców i ofiar przemocy.
Spośród 79 osób, które nie zgłosiły się na program, ale których zachowania również są monitorowane, na podstawie informacji, które przekazali do PCPR-u pracownicy ops-ów, wynika, że tylko u 15 osób nastąpiła poprawa zachowania, zamknięto 14 NK, w tym: 3 z powodu zmiany miejsca zamieszkania, 5 z powodu przebywania sprawcy w Zakładzie karnym, 1 z powodu wyjazdu za granicę. Tylko u 5 osób zamknięto NK z powodu poprawy w zachowaniu. Natomiast spośród 16 osób, u których NK jest czynna u 7 zauważono poprawę zachowania / podjęli samodzielnie działania w kierunku zmiany swojego zachowania – w postaci zgłoszenia się na odwyk, ograniczenia stosowania przemocy, zgłoszenia się na leczenie do Poradni Zdrowia Psychicznego, albo na konsultacje indywidualne do terapeuty/. Jednak w większości przypadków przemoc nadal jest stosowana.
Sytuacja osób, które uczestniczyły w programie korekcyjno – edukacyjnym w 2013 r. również jest monitorowana. Spośród osób skierowanych do udziału w programie w 2014 r. aż 28 osób było kierowanych do programu w roku 2013. Sytuacja tych osób i ich rodzin przedstawia się bardzo różnie. Cześć osób poprawiła swoje zachowanie, kontynuuje terapię lub leczenie, część – dobrze się zapowiadających w roku poprzednim w bieżącym powróciła do sytuacji przemocy. Charakterystyczne jest, że generalnie osoby, które zgłosiły się na program w ubiegłym roku, w roku 2014 nie uczestniczyły w zajęciach. Tylko 2 osoby, które były uczestnikami programu w roku 2013 zdecydowało się na kontynuację uczestnictwa w roku 2014. I odwrotnie. Kilka osób przebywa w zakładzie karnym. W 1 przypadku sytuacja się odwróciła – osoba doznająca przemocy zaczęła stosować przemoc wobec uczestnika programu z roku 2014.
W celu poprawy jakości pracy terapeutów prowadzona była superwizja ich pracy. Odbyło się 11 sesji superwizyjnych 3 grupowe i 8 indywidualnych, podczas których terapeuci mogli przedstawić swoje problemy i wątpliwości i uzyskać poradę od doświadczonego superwizora.