Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie informuje, że w dniu 9 lutego 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań stanowiących kompetencje Powiatu
w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku, polegających w szczególności na:

„Zapewnieniu pieczy zastępczej dzieciom w placówce wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, niwelowaniu istniejących nieprawidłowości rozwojowych i wyrównywa- niu szans edukacyjnych w ramach realizowanych powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej”.

Uwzględniając wyniki działalności Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu zadanie powyższe powierzył Ognisku Wychowawczemu Caritas im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Jędrzejowie, przeznaczając równocześnie na wykonanie zleconych zadań dotację w kwocie 110.000,00 zł.

Jędrzejów, dnia 11 lutego 2016 roku.

Starosta Jędrzejowski
w sprawie skarg i wniosków
przyjmuje w każdy
czwartek od godz. 14.00 do 16.00