Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Podobnie jak w ubiegłym okresie programowania, PROW 2007-2013, pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” przy każdej stosownej okazji (festyny, uroczystości, imprezy okolicznościowe i inne spotkania lokalnej społeczności) będą świadczyli usługi doradcze i informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w zakresie:


- podejmowania działalności gospodarczej,
- rozwijania działalności gospodarczej,
- dostosowania ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych,
- organizacji szkoleń i spotkań integracyjno - aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych,
- integracji międzypokoleniowej,
- młodzi rodzice na rynku pracy,
- budowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
- wzmacniania świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD,
- zachowania dziedzictwa lokalnego,
- promocji obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych.

Serdecznie zapraszamy do pozyskania i poszerzenia wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania środków unijnych w powyżej wskazanych obszarach.