Zarząd Powiatu w Jędrzejowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie jędrzejowskim w 2018 roku.

Ogłoszenie o konkursie