Ogłoszenie Zarządu Powiatu o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert składanych przez podmioty działające w sferze pożytku publicznego na realizację zadań stanowiących kompetencje powiatu w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2023