O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie informuje, że w dniu 26 lutego 2024 roku został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań stanowiących kompetencje Powiatu
w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku, polegających w szczególności na:

„Zapewnieniu pieczy zastępczej dzieciom w placówce wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, niwelowaniu istniejących nieprawidłowości rozwojowych i wyrównywaniu szans edukacyjnych w ramach realizowanych powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej”.

Uwzględniając wyniki prac Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu zadanie powyższe powierzył Caritas Diecezji Kieleckiej Ognisku Wychowawczemu im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Jędrzejowie, przeznaczając równocześnie na wykonanie zleconych zadań dotację w kwocie 120.000,00 zł.

                                                                                  Starosta Jędrzejowski

                                                                                    mgr Paweł Faryna

Jędrzejów, dnia 26 lutego 2024 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

ogloszenie Zarzadu Powiatu o rozstrzegnieciu konkursu ofert dot. realizacji zadania z zakresu pomocy spol. i pieczy zast. w 2024-26022024124746