O G  Ł O S Z E N I E

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie informuje, że w dniu 9 marca 2022 roku został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań stanowiących kompetencje Powiatu w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  w 2022 roku, polegających w szczególności na:

„Zapewnieniu pieczy zastępczej dzieciom w placówce wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, niwelowaniu istniejących nieprawidłowości rozwojowych i wyrównywaniu szans edukacyjnych w ramach realizowanych powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej”.

Uwzględniając wyniki działalności Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu zadanie powyższe powierzył Caritas Diecezji Kieleckiej Ognisku Wychowawczemu im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Jędrzejowie, przeznaczając równocześnie na wykonanie zleconych zadań dotację w kwocie 120.000,00 zł.

                                                                                  Starosta Jędrzejowski

                                                                                   mgr Paweł Faryna

Jędrzejów, dnia 9 marca 2022 r.

ogloszenie o rozstrzygnieciu konkursu ofert na realizacje zadan z zakresu pomocy spol. i pieczy zast, w 2022 r,-09032022131746

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.2022.I