Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 155/514/2022

Zarządu Powiatu w Jędrzejowie

z dnia 8 lutego 2022 r.

 

ZARZĄD POWIATU W JĘDRZEJOWIE

 ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Powiecie Jędrzejowskim w 2022 roku

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie art. 5. ust.1, ust. 2 pkt. 1), ust. 4 pkt 2) i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm. ), art. 25 ust. 1,4,5 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r, poz. 2268 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 3 i art.190  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   ( Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/218/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jędrzejowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

I. Rodzaj powierzonych zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

 1. Rodzaj zadania:

Przedmiotem powierzenia będą zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ( art. 4 ust. 1 pkt 1 i 1a cyt. ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

 1. Wysokość środków finansowych:

Wysokość dotacji przeznaczonej na wsparcie zadania określonego w pkt. 1 określona jest  w budżecie Powiatu Jędrzejowskiego na rok 2022 w kwocie 120.000,- zł. ( słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych ).

II. Cel konkursu i oczekiwane rezultaty zleconego zadania:

 1. Cele konkursu:

 zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w placówce wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym,

– niwelowanie istniejących nieprawidłowości rozwojowych

– i wyrównywanie szans edukacyjnych,

w ramach realizowanych powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej – art. 180 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.).

2. Oczekiwane rezultaty zleconego zadania.

Placówka wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym winna zapewnić:

 • objęcie opieką planowaną ilość dzieci z rodzin problemowych, biednych i będących w kryzysie (nie mniejszą niż 90 osób); w szczególności dzieci objętych dożywianiem,
 • realizację własnych programów profilaktyczno-edukacyjnych i socjoterapeutycznych skutkujących:

– zrealizowaniem deklarowanej ilości godzin warsztatów w zakresie niwelowania nieprawidłowości rozwojowych oraz wyrównywania szans edukacyjnych dla zaplanowanej ilości uczestników,

–  zorganizowaniem określonej ilości konferencji, spotkań i konkursów w zakresie zdrowego żywienia, dbałości o higienę oraz dotyczących profilaktyki uzależnień służących rozwiązaniu problemów rodzinnych i osobistych,

–  organizacją deklarowanej ilości turnusów i wycieczek dla określonej ilości dzieci i młodzieży objętej opieką,

 • realizacją zamierzonej ilości imprez kulturalnych (festynów) oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Wykonywanie zadania obejmuje okres od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
 2. Szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie zawartej z Zarządem Powiatu według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Czas realizacji zadania powinien obejmować okres: przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia i jego rozliczenia.
 4. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy, zgodnie z zawartą umową.
 5. Dopuszcza się w trakcie realizacji zadania możliwość dokonywania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami o 15 % z zachowaniem danego kosztu oraz nie dodając nowego.
 6. Oferent powinien posiadać doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
 7. Podmioty, które otrzymują dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, że realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Powiatu Jędrzejowskiego. Informacja ta powinna być podana stosownie do charakteru zadania.
 8. Oferent zobowiązany jest do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III. pkt 6 wzoru oferty realizacji zadania publicznego.
 9. Realizujący powierzone zadanie publiczne podmiot zobowiązany jest do złożenia do Starostwa Powiatowego i do wiadomości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie sprawozdania z przedmiotowej realizacji w terminie nie później niż 30 dni od jego zakończenia (wzór sprawozdania – Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań).

IV. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe

b) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), których cele statutowe są zgodne z celami Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jędrzejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Zadanie zlecane jest w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.

4. Udział wkładu własnego w realizację zadania publicznego nie może być niższy niż 10% w stosunku do planowanych kosztów dotacji. Wkład oferenta w realizację zadania może pochodzić z:

– wkładu własnego finansowego,

– wkładu finansowego z innych źródeł publicznych,

– wkładu finansowego od sponsorów

– wkładu osobowego

5. Wycena wkładu rzeczowego wnoszonego do oferty nie będzie brana pod uwagę.

Oferent powinien wpisać w ofercie posiadane zasoby rzeczowe do realizacji zadania publicznego bez ich wyceny.

 1. Realizatorami zadania mogą być wyłącznie organizacje, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Powiatem Jędrzejowskim, o której mowa w części III pkt 2 niniejszego ogłoszenia.
 3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie konkursu otwartego z uwzględnieniem procedur określonych w przepisach ustawowych – art 13 ustawy o działalności o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm. ) oraz w szczególności w Wieloletniej Karcie Współpracy Samorządu Powiatu Jędrzejowskiego z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego, wprowadzonej Uchwałą Rady Powiatu w Jędrzejowie Nr XXII/160/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. oraz Rocznym Programie Współpracy Powiatu Jędrzejowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/218/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
 4. Wybranemu podmiotowi zostanie przydzielona dotacja.

V. Warunki składania ofert.

 1. Oferta musi zostać złożona zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018, poz. 2057 )
 2. Oferta powinna zawierać w szczególności wymogi określone w art.14 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferty należy sporządzić w jednym egzemplarzu w języku polskim. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 4. Oferty, które nie zostaną kompletnie wypełnione i nie skorygowane przez oferenta w wyznaczonym terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Wszystkie kolumny oferty należy wypełnić. Jeżeli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”.
 5. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.
 6. W celu usprawnienia przeprowadzenia procedury oceny złożonych ofert oraz późniejszego przegotowania umów – do oferty oferent powinien dołączyć następujące dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem:

a)kopia statutu

b) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru albo wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny stanowiący o podstawie działalności danego oferenta oraz dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (np. wpis do rejestru stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym),

c) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za ubiegły rok.

d) oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz ze wskazaniem numeru konta oferenta.

  1. Załączniki należy dostarczyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, opatrzonej na każdej stronie dokumentu datą oraz podpisem upoważnionej osoby.

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert.

 1.  1.Oferty spełniające wymogi kompletności określone w części V niniejszego ogłoszenia należy składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w zabezpieczonej kopercie z podpisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. – pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49 „B”, w terminie do dnia 2 marca 2022 roku do godz. 1100.
 2. Na kopercie należy wpisać nazwę organizacji.
 3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostają odrzucone z zastrzeżeniem pkt. 5
 4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:

a) złożenia po terminie,

b) niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty, nieprawidłowości kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji pod względem formalno-rachunkowym,

c) zgłoszenia na niewłaściwym formularzu,

d) złożenia przez podmiot nieuprawniony,

e) złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu,

f) zakres zadania nie jest zgodny z celami konkursu,

g) oferta nie zawiera obligatoryjnych rezultatów określonych w ogłoszeniu konkursowym.

5.Uzupełnienie załączników do oferty oraz braki formalne i nieprawidłowości wykazane    w pkt. 4 lit. b, e oraz g przez oferenta może nastąpić w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o konieczności wyeliminowania braków.

6.Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w terminie do 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu.

 1. Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.
 2. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 3. W postępowaniu konkursowym oferentom nie przysługuje tryb odwoławczy.
 4. Przy ocenie złożonych ofert stosowane będą następujące kryteria:

a) Kryteria oceny formalnej.

Oferta jest sporządzona prawidłowo pod względem formalnym, jeżeli spełnia następujące kryteria:

Lp. Ocena formalna  
1. Oferta złożona na prawidłowym formularzu i prawidłowo wypełniona.
2. Oferta złożona w wymaganym w regulaminie terminie.
3. Zadania są zgodne z konkursowymi celami wsparcia.
4. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadań jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym.
5. Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione. Podpisy muszą być czytelne z podaniem imienia i nazwiska z zaznaczeniem pełnionej funkcji lub opatrzone pieczęcią imienną.

b) Kryteria oceny merytorycznej.

Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia (zgodnie z art.15 ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):

Lp. Ocena merytoryczna Wartość punktowa
1. Możliwość wykonania zadań przez daną organizację pozarządową (doświadczenie w realizacji zlecanych zadań publicznych, zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe). 0-20
2. Kalkulacja kosztów realizacji zadań w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (racjonalność i niezbędność kosztów, prawidłowość ich kwalifikacji oraz szczegółowy opis pozycji kosztorysu). 0-10
3. Jakość zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie  (uzasadnienie potrzeby realizacji, spójność i realność działań i harmonogramu, zgodność rezultatów z celami, kompetencje osobowe). 0-25
4. Korzyści zadań dla lokalnej społeczności, perspektywy jego wykorzystania i efektywność wykorzystania w przyszłości. 0-25
5. Planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań. 0-5
6. Planowany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji pozarządowej. 0-5
7. Ocena prawidłowości realizacji zleconych zadań publicznych, wykonywanych w latach poprzednich (terminowość, rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków). 0-10
 1. Lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania i wielkość przyznanej dotacji zostanie opublikowana na stronie internetowej, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.
 2. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub uzasadnienia odrzucenia oferty.

 

VII. Wysokość środków publicznych przyznanych przez Powiat na realizację zadań tego samego rodzaju w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w latach ubiegłych.

 

 1. W roku 2022 dotychczas nie powierzono realizacji tego zadania.
 2. W latach ubiegłych, tj. w 2020 i 2021 analogiczne zadanie realizowało Ognisko Wychowawcze im. Bł. E. Bojanowskiego w Jędrzejowie prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej, która w 2020 r i w 2021 r. otrzymała na ten cel kwotę w wysokości 120.000,- zł.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszczane jest: w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, na stronie internetowej www.powiatjedrzejow.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 83 i przy ul. Armii Krajowej 9 oraz na stronie internetowej PCPR-u pcpr.jedrzejow.pl i na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B.
 2. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Urszula Abramowicz – starszy specjalista pracy z rodziną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie w siedzibie firmy, przy ul. Okrzei 49 B, pod numerem telefonu 41 3863600 albo e-mail: pcprjedrzejow@wp.pl
 3. Aktualne formularze oferty, umowy oraz sprawozdania w formie papierowej można otrzymać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, ul. Okrzei 49„B”. Ponadto, wersja elektroniczna w/w formularzy dostępna jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie pod adresem: pjedrzejow.pl w zakładce Ogłoszenia.

 

                                                                              Starosta Jędrzejowski

                                                                              mgr Paweł Faryna

Jędrzejów, dn. 8 lutego 2022 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2022

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2022

oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1

umowa-o-realizacje-zadania-publicznego-zalacznik-nr-3

sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5