Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie przypomina, że Powiat Jędrzejowski w październiku i listopadzie 2018 r. po raz drugi włączył się w obchody Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi i ogólnoświatowej Kampanii ONZ Przeciwko przestępczości zorganizowanej BLUE HEART.

Kampania BLUE HEART „Błękitne Serce” to akcja nagłaśniająca bardzo ważny problem, który wbrew pozorom występuje współcześnie dość powszechnie i właściwie – choć w różnym stopniu- jest on obecny we wszystkich krajach, a mianowicie problem handlu ludźmi. Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa, a ofiarami tego procederu są najczęściej osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotni, poszukujący pracy – szczególnie za granicami kraju. Należy pamiętać, że handel ludźmi jest przestępstwem przeciwko wolności, rażąco naruszającym prawa człowieka oraz jego godność. Jednocześnie, ze względu na bardzo złożony charakter, jest to czyn niezmiernie trudny do wykrycia i udowodnienia.
Należy również mieć świadomość, że każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia, jeśli nie zachowa wystarczających środków ostrożności może stać się jego ofiarą. Decydując się na wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy należy pamiętać, że z takim wyjazdem wiąże się nie tylko możliwość poprawy sytuacji materialnej, ale również ryzyko, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność i czujność. Nie oznacza to, że mamy się bać wyjazdów, musimy tylko mieć świadomość czyhających zagrożeń i nauczyć się przed nimi bronić.
W ramach II Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi na terenie naszego powiatu przeprowadzono szereg działań profilaktyczno – edukacyjnych skierowanych do mieszkańców powiatu.
PCPR w Jędrzejowie zorganizowało i przeprowadziło akcję edukacyjno-informacyjną wśród społeczności lokalnej. Do wszystkich ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin, Sądu, Prokuratury, Policji, szkół i placówek oświatowych, przychodni i placówek medycznych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i parafii przekazano około 1600 ulotek, 170 ogłoszeń oraz 75 plakatów, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać. Informacje powyższe były dostępne na stronach powiatu i PCPR-u oraz zamieszczane nieodpłatnie w mediach lokalnych.
W dniach od 24 lipca do 29 listopada 2018 r. w holu głównym Centrum Kultury w Jędrzejowie dostępna była dla społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży wystawa mobilna poświęcona przeciwdziałaniu handlowi ludźmi udostępniona przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Ponieważ z policyjnych kartotek wynika, że najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo handlu ludźmi są młodzi ludzie, którzy decydują się na pracę za granicą, w dniach 26 października i 19 listopada 2018 r. w Centrum Kultury w Jędrzejowie miała miejsce emisja 2 pełnometrażowych filmów: Uprowadzona w reżyserii Steve’a McQueena oraz Zniewolony.12 Years a Slave” w reż. Steve’a McQueena, udostępnionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Emisję filmów skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu poprzedziły spotkania informacyjno -edukacyjne z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie i przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, którzy przybliżyli młodzieży problematykę współczesnych form handlu ludźmi w kontekście praw człowieka oraz zapoznali przybyłych z zasadami bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą i poinformowali o instytucjach, do których można się zwrócić o pomoc w sytuacjach kryzysowych.
Podczas spotkań przekazano również ulotki promujące ideę kampanii „Blue Heart” i informujące o dostępnych miejscach i formach pomocy przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie oraz ulotki i broszury EURES ( Europejskich Służb Zatrudnienia ) udostępnione przez PUP w Jędrzejowie na temat bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą. Na zakończenie spotkań z młodzieżą przedstawiciel PCPR-u poinformowała o trwającej na terenie naszego powiatu III Powiatowej Kampanii Pomarańczowej Wstążki, która została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej Kampanii 19 Dni Przeciwko Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży. Z tej okazji uczestnikom prelekcji rozdano pomarańczowe wstążeczki, promujące ideę Kampanii i przekazano ulotki dotyczące Kampanii.
Z treści przekazanych podczas emisji filmów i prelekcji skorzystało ogółem 321 osób, w tym 301 uczniów i 20 nauczycieli i pedagogów z 11 placówek oświatowych z terenu naszego powiatu, tj. Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Jędrzejowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Jędrzejowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie, Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu, Szkół „Awans” w Jędrzejowie, Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie, Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach.
Ponadto, w ramach Kampanii zorganizowano dodatkowe bezpłatne dyżury specjalistów: psychologa i adwokata oraz odbyły się wspólne dyżury pracowników w instytucjach: PCPR, PUP, KPP i Prokuratura.
Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przeprowadzenie w/w przedsięwzięć na terenie naszego powiatu w ramach II Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, serdecznie dziękujemy. Przede wszystkim, szczególne podziękowania składamy Komendzie Powiatowej Policji w Jędrzejowie i Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jędrzejowie za oddelegowanie swoich przedstawicieli, którzy przygotowali i wygłosili pouczające prelekcje dla młodzieży. Ale także dziękujemy dyrektorom, pedagogom i nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych i Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach za umożliwienie młodzieży udziału w emisji filmów i w spotkaniach z przedstawicielem Policji i PUP w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Jesteśmy również wdzięczni pracownikom Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie za pomoc w przygotowaniu plakatu promującego Kampanię i zamieszczanie informacji na temat Kampanii na stronach powiatu i pcpr-u. Dziękujemy również lokalnym mediom za bezpłatne informowanie społeczności lokalnej o trwającej Akcji i promowaniu idei aktywnej walki z handlem ludźmi.