Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie przypomina, że Powiat Jędrzejowski w br. włączył się w obchody Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi i ogólnoświatowej Kampanii ONZ Przeciwko przestępczości zorganizowanej BLUE HEART.

Kampania BLUE HEART „Błękitne Serce” to akcja nagłaśniająca bardzo ważny problem, który w czasach współczesnych dotyka właściwie wszystkie kraje – choć w różnym stopniu, a mianowicie problem handlu ludźmi. Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa, a ofiarami tego procederu są najczęściej osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotni, poszukujący pracy – szczególnie za granicami kraju. Zasadniczym celem Kampanii jest ograniczenie liczby ofiar handlu ludźmi, poprzez uświadomienie społeczeństwa zarówno o istnieniu samego zjawiska, jego przejawach, skutkach, ale również poprzez podejmowanie działań prewencyjnych i zaradczych oraz wskazanie jak się przed nim bronić, a także poprzez motywowanie do aktywności w udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym, by nie pozostawać obojętnym na ludzką krzywdę.

Symbolem Kampanii jest BLUE HEART „Błękitne serce”. Serce to gest miłości, troski,  przyjaźni i symbol nadziei dla milionów ofiar handlu ludźmi, symbolizuje solidarność  z ofiarami handlu ludźmi i chęć walki z tym przestępstwem.

W ramach I Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi na terenie naszego powiatu przeprowadzono akcję edukacyjno-informacyjną wśród społeczności lokalnej. Do wszystkich ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin, Sądu, Prokuratury, Policji, szkół i placówek oświatowych, przychodni            i placówek medycznych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i parafii przekazano ponad 1000 ulotek i około 100 ogłoszeń, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać. Informacje powyższe były dostępne na stronach powiatu i PCPR-u oraz zamieszczane nieodpłatnie w mediach lokalnych.

Ponieważ z policyjnych kartotek wynika, że najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo handlu ludźmi są młodzi ludzie, którzy decydują się na pracę za granicą, na terenie naszego powiatu w dniach 6 – 10 listopada br. przeprowadzono ogółem 10 spotkań informacyjno-edukacyjnych dla młodzieży ( w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w Centrum Administracyjnym Placówek dla Dzieci i Młodzieży                   w Nagłowicach ) z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie i przedstawicielem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie. Młodzi ludzie zostali poinformowani, co to jest handel ludźmi, jakie są jego formy i przejawy, metody werbowania oraz jak należy się przygotować do bezpiecznego wyjazdu za granicę, jakie dokumenty i dane kontaktowe są niezbędne dla naszego bezpieczeństwa za granicą, jak ustrzec się przed ewentualnym wykorzystaniem i jak ma się młody człowiek zachować, gdyby taka sytuacja się już wydarzyła, gdzie może szukać pomocy, jakie ma możliwości i sposoby obrony, do jakich instytucji może się zwrócić. W trakcie tych prelekcji wyemitowano dwa krótkie filmiki prewencyjno – edukacyjne przygotowane przez  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przekazano również uczniom i nauczycielom materiały edukacyjne przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w postaci poradników w formie komiksu dla młodzieży „Nie jesteś na sprzedaż” i płyt edukacyjnych, zawierających m.in. scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą, poradniki, broszury i filmiki prewencyjne. Przekazano również ulotki promujące ideę kampanii „Blue Heart” przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie oraz ulotki i broszury EURES ( Europejskich Służb Zatrudnienia ) udostępnione przez PUP w Jędrzejowie na temat bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą. Na zakończenie spotkań z młodzieżą przedstawiciel PCPR-u informowała o trwającej na terenie naszego powiatu II Kampanii Pomarańczowej Wstążki, która została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej Kampanii 19 Dni Przeciwko Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży. Z tej okazji uczestnikom prelekcji rozdano pomarańczowe wstążeczki, promujące ideę Kampanii i przekazano ulotki dotyczące Kampanii. Ogółem do placówek oświatowych przekazano około 500 szt. poradników „Nie jesteś na sprzedaż” oraz ponad 650 sztuk ulotek dotyczących obydwu kampanii. Z treści przekazanych podczas prelekcji skorzystało ogółem 596 osób, w tym 555 uczniów i 41 nauczycieli i pedagogów.

Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przeprowadzenie w/w przedsięwzięć na terenie naszego powiatu w ramach I Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, serdecznie dziękujemy. Przede wszystkim, szczególne podziękowania składamy Komendzie Powiatowej Policji w Jędrzejowie i Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jędrzejowie za oddelegowanie swoich przedstawicieli, którzy przygotowali i wygłosili pouczające prelekcje dla młodzieży. Ale także dziękujemy dyrektorom, pedagogom i nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych i Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach za przygotowanie i umożliwienie spotkań z młodzieżą w swoich placówkach.  Jesteśmy również wdzięczni pracownikom Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie za pomoc w przygotowaniu plakatu promującego Kampanię i zamieszczanie informacji na temat Kampanii na stronach powiatu i pcpr-u. Dziękujemy również lokalnym mediom za bezpłatne informowanie społeczności lokalnej o trwającej Akcji i promowaniu idei aktywnej walki z handlem ludźmi.

Specjalne podziękowania składamy na ręce Pana Edmunda Kaczmarka Starosty Jędrzejowskiego, który patronował Akcji.

Dyrektor PCPR w Jędrzejowie

mgr Tomasz Kowalski