PODSUMOWANIE POWIATOWYCH KAMPANII PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  PRZEPROWADZONYCH W 2022 R. W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM :

VI POWIATOWEJ KAMPANII „BLUE HEART” PRZECIWDZIAŁANIA HANDLOWI LUDŹMI, VII POWIATOWEJ KAMPANII „POMARAŃCZOWEJ WSTĄŻKI” PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻYORAZ IX POWIATOWEJ KAMPANII „BIAŁEJ WSTĄŻKI” PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET

W miesiącach październik, listopad i grudzień 2022 r. na terenie Powiatu Jędrzejowskiego jak co roku zostały przeprowadzone działania profilaktyczno-informacyjne skierowane do mieszkańców naszego powiatu, mające na celu podniesienie świadomości i wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz w kwestii profilaktyki i skutecznego przeciwdziałania różnym formom przemocy.

We współpracy ze służbami i instytucjami z terenu powiatu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie zorganizowało i przeprowadziło trzy Powiatowe Kampanie:

– VI Powiatową Kampanię Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi „Blue heart” w ramach Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi, ogólnoświatowej Kampanii ONZ przeciwko Przestępczości Zorganizowanej i ogólnopolskiej Kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”,

 VII Powiatową Kampanię „Pomarańczowej wstążki w ramach ogólnoświatowej i ogólnopolskiej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży,

–  IX Powiatową Kampanię „Białej wstążki” w ramach ogólnoświatowej kampanii ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” i ogólnopolskiej Kampanii „Białej Wstążki”.

W ramach w/w Kampanii w październiku, listopadzie i grudniu 2022 r. zorganizowano m.in.: dodatkowe dyżury psychologa i adwokata, którzy udzielali bezpłatnych porad mieszkańcom naszego powiatu. Aby pokazać, jak wiele podmiotów jest zaangażowanych w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dla podkreślenia konieczności współpracy między poszczególnymi instytucjami i służbami w celu osiągnięcia skuteczności podejmowanych działań, odbyły się wspólne dyżury pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, Sądzie, Prokuraturze, Policji, Powiatowym Urzędzie Pracy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Specjalistycznym Szpitalu w Jędrzejowie oraz Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Uzależnień w Jędrzejowie. Ponadto, przeprowadzono akcje informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Powiatu JędrzejowskiegoAkcje te mają na celu zarówno zwrócenie uwagi na obecność problemuuwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka i w efekcie skłonienie do podjęcia działań mających zarówno zapobiegać jak i przerwać stosowanie przemocy, ponieważ przemoc sama się nie skończyKampanie mają również na celu wskazanie instytucji, do których można się zwrócić o pomoc oraz przekazanie danych teleadresowych instytucji, których pracownicy są dostępni w każdym czasie, nie tylko podczas trwania kampanii. W związku  z tym na potrzeby w/w Kampanii, PCPR opracowuje i co roku uaktualnia informacje i ogłoszenia oraz ulotki i plakaty – promujące idee kampanii i zawierające dane teleadresowe instytucji i służb pomocowych i przekazuje je, w tym również elektronicznie do większości instytucji i służb, urzędów, placówek oświatowych i medycznych oraz szkół i parafii. Informacje i artykuły, w tym m. in. na temat przedmiotowych kampanii oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać zamieszczane są także w mediach lokalnych, na stronach internetowych powiatu i pcpr-u oraz w miejscach publicznie dostępnych: w sklepach, na placu targowym i na dworcu.

Dodatkowo, ponieważ z policyjnych kartotek wynika, że najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo handlu ludźmi są młodzi ludzie, którzy decydują się na pracę za granicą albo na wyjazdy w celach turystycznych, podczas Kampanii Blue Heart podjęto szereg działań skierowanych bezpośrednio do młodzieży:

– W ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, przy ul. Przypkowskiego 49 od października 2022 r. ponownie udostępniono wystawę mobilną „Oblicza Handlu ludźmi” poświęconą przeciwdziałaniu handlowi ludźmi. Wystawa zawiera 6 tablic informacyjnych, na których w trzech językach zawarto podstawowe informacje dotyczące zagadnienia handlu ludźmi, m.in.: co to jest handel ludźmi, jakie są jego formy i przejawy, metody werbowania oraz jak należy się przygotować do bezpiecznego wyjazdu za granicę, jakie są bezpieczne agencje pośrednictwa pracy oferujące legalną pracę, co to jest EURES, jakie dokumenty i dane kontaktowe są niezbędne dla naszego bezpieczeństwa za granicą, jak ustrzec się przed ewentualnym wykorzystaniem. Na tablicach przedstawiono także dane kontaktowe do instytucji czuwających nad bezpieczeństwem obywateli: Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne, telefon alarmowy na Policję, numer alarmowy w krajach Unii Europejskiej oraz przydatne strony internetowe ( w tym portalu EURES oraz bezpiecznych agencji pośrednictwa pracy ).

– W dniach 14 listopada i 24 listopada 2022 r. w  Centrum Kultury w Jędrzejowie miała miejsce emisja pełnometrażowego filmu pt. Uprowadzona w reżyserii Pierre’a Morela skierowanego do młodzieży szkół średnich i ponadpodstawowych z terenu naszego powiatu / film był rekomendowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji /.

– Emisję filmu poprzedziły spotkania edukacyjno – informacyjne z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie i przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, którzy przybliżyli młodzieży problematykę współczesnych form handlu ludźmi w kontekście praw człowieka, zapoznali przybyłych z zasadami bezpiecznych wyjazdów i bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą i poinformowali o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą tzw. praca „na czarno” oraz o instytucjach, do których można się zwrócić o pomoc w sytuacjach kryzysowych. Podczas spotkań przekazano młodzieży i opiekunom również ulotki promujące ideę kampanii „Blue Heart” i informujące o dostępnych miejscach i formach pomocy, ulotki i broszury EURES ( Europejskich Służb Zatrudnienia ) udostępnione przez PUP w Jędrzejowie na temat bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą oraz komiksy „Nie jesteś na sprzedaż” przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i udostępnione przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.Przedstawiciel PCPR-u poinformowała również obecnych o trwającej na terenie naszego powiatu VII Powiatowej Kampanii Pomarańczowej Wstążki, wyrażającej sprzeciw wobec przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która poprzez kontekst łamania podstawowych praw człowieka oraz konieczności ich ochrony wiąże się z Kampanią Blue HeartZ tej okazji uczestnikom prelekcji rozdano pomarańczowe wstążeczki, promujące ideę Kampanii i przekazano ulotki dotyczące Kampanii.

Ogółem z treści przekazanych podczas spotkania skorzystała młodzież / 295 uczniów / wraz z pedagogami i nauczycielami / 18 opiekunów / z 11 placówek oświatowych z terenu naszego powiatu.

– Szkołom i placówkom opiekuńczo-wychowawczym przekazano informacje i materiały kampanijne w postaci ulotek, plakatów i ogłoszeń / w formie papierowej i elektronicznej / i udostępniono linki do plików video przygotowanych przez MSWiA i Straż Graniczną w ramach tegorocznej kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”, zawierające dane teleadresowe instytucji, do których można zwrócić się o pomoc do zamieszczenia na stornie internetowej i przekazania młodzieży i opiekunom przy pomocy dostępnych komunikatorów oraz dodatkowo przekazano materiały prewencyjno – edukacyjne w formie elektronicznej: filmiki, scenariusze zajęć, komiks „Nie jesteś na sprzedaż” z przeznaczeniem dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i średnich do wykorzystania we własnym zakresie.

W 2022 r. w ramach Kampanii Pomarańczowej Wstążki, której działaniom przyświecała myśl STACJA – EMPATYCZNI – RAZEM MAMY MOC / zwracająca uwagę na konieczność wzajemnej współpracy w edukacji młodych ludzi na temat tego, czym jest przemoc i w jaki sposób ją powstrzymać oraz uświadomienia młodym ludziom, że empatia i  szacunek do drugiego człowieka są niezbędne w kwestii skutecznego przeciwdziałania przemocy / dodatkowo do szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych PCPR przekazywało kilkukrotnie linki udostępnione przez Fundację po Drugie: do bezpłatnych szkoleń i webinariów on-line z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, do spotów kampanijnych i materiałów do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz informacje i dokumentację dot. wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Ja i moje 19 dni”, link do spotu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Reaguj na przemoc wobec dzieci oraz link do spotu Mroczny Blaskdotyczącego samobójstw wśród młodzieży przygotowanego w ramach Międzynarodowej Kampanii – 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma/, do wykorzystania przez osoby pracujące z młodzieżą i przez samą młodzież oraz ich opiekunów z prośbą o udostępnienie. Wszystkie te materiały, informacje, linki i spoty były udostępnione w formie elektronicznej również ops-om, urzędom, służbom i instytucjom z terenu powiatu i przekazane do mediów lokalnych, a także zamieszczone na stronach pcpr i powiatu. Wykorzystując przekazane materiały, szkoły i placówki, w tym również placówka wsparcia dziennego Ognisko Wychowawcze Caritas zorganizowały prelekcje i zajęcia edukacyjne dla swoich podopiecznych. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych zorganizowano również Dzień Pomarańczowej wstążki.

W 2022 r. w ramach Kampanii Białej Wstążki  oprócz dodatkowych dyżurów specjalistów, wspólnych dyżurów pracowników w instytucjach oraz tradycyjnej akcji informacyjnej zorganizowano Akcję Białej Wstążki dla mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego poprzez dystrybucję ulotek i białych wstążeczek przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej i PCPR-u wśród społeczności lokalnej na placu targowym oraz wśród przedstawicieli instytucji, służb i urzędów podczas grudniowej sesji w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie. Ponadto, w oparciu o przekazane przez PCPR materiały i informacje, w szkołach i placówkach opiekuńczo- wychowawczych zorganizowano Dzień Białej Wstążki.

Ogółem w 2022 r. w trakcie trwania w/w kampanii zaproszono do współpracy ponad 50 podmiotów, którym przekazano ponad 2000 ulotek oraz ponad 200 plakatów, ogłoszeń i informacji.

Do akcji promujących problematykę kampanijną jak co roku właczyło się szereg instytucji i służb z terenu powiatu: Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy, Prokuratura, Powiatowy Urząd Pracy, urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej, parafie, ale też placówki oświatowe, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, szkoły i placówki medyczne, w tym przychodnie, Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie oraz Punkt Informacyjno -Konsultacyjny, które na swoich stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń zamieszczały plakaty i informacje na temat poszczególnych Kampanii, działań podejmowanych w ramach w/w akcji, dane teleadresowe instytucji pomocowych oraz udostępniały powyższe informacje w postaci ulotek osobom zainteresowanym. Szkoły dodatkowo przekazywały materiały informacyjne drogą elektroniczną do uczniów i ich opiekunów oraz organizowały prelekcje i zajęcia z wykorzystaniem przesłanych materiałów ( np. Zespół Szkół Nr 1 i Nr 2 w Jędrzejowie, Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Jędrzejowie, Szkoła Podstawowa w Podchojnach ). Dodatkowo uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Jędrzejowie na potrzeby kampanii wykonali białe wstążeczki.

W/w akcje miały na celu przybliżenie problematyki zjawiska przemocy, zwrócenie uwagi na wielopłaszczyznowość i złożoność zjawiska, ale także na zobrazowanie jego skali oraz pokazanie możliwości i zaplecza walki z przemocą, zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i na terenie wojewódzkim, ale przede wszystkim na terenie lokalnym – powiatowym i poszczególnych gmin. Podkreślano konieczność podejmowania zdecydowanych działań w celu zatrzymania przemocy oraz aktywnej współpracy między poszczególnymi instytucjami i służbami, celem osiągnięcia skuteczności podejmowanych działań.

Wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w w/w Kampanie w 2022 r., w tym również Panu Staroście Jędrzejowskiemu, który jak co roku objął patronatem wszystkie w/w Akcje, PCPR w Jędrzejowie składa serdeczne podziękowania.                                                                                                                                                             

Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów, tel. 41 3863600

Podsumowanie Powiatowych Kampanii przeciwko przemocy w 2022 r.