PCPR w Jędrzejowie podsumowało wyniki działań podjętych na terenie powiatu jędrzejowskiego w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że z informacji zwrotnych nadesłanych z instytucji i służb z terenu naszego powiatu wynika, że z pomocy specjalistów w ramach dyżurów w instytucjach zorganizowanych w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 22 – 26 lutego 2016 r. skorzystało ogółem 43 osoby / w tym: 22 osoby zwróciły się o pomoc do gminnych ośrodków pomocy społecznej, 8 osób skorzystało z pomocy terapeuty ds. uzależnień i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Uzależnień przy ZPOZ w Jędrzejowie, 5 osób skorzystało z porad psychologa i adwokata z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kielcach – Punkt Mobilny w Jędrzejowie, 4 osoby zgłosiły się o pomoc do PCPR w Jędrzejowie, 2 – na Policję i 2 – o pomoc prawną i psychologiczną do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach.

Na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem PCPR włączało się praktycznie od początku istnienia. W 2000 r. w Jędrzejowie został powołany Punkt Interwencji Kryzysowej i Pomocy Ofiarom Przestępstw. W ramach działania tego punktu bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym udzielali dyżurujący specjaliści: radca prawny, kuratorzy sądowi, prokurator, psycholog i pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pracownicy socjalni PPCR-u i OPS Miasta i Gminy Jędrzejów. W obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem byli głównie zaangażowani przedstawiciele w/w instytucji. Przy czym, wspólne dyżury pełniło: PCPR, Prokuratura, kuratorzy sądowi i policjanci. Pozostałe instytucje organizowały dyżury na własną rękę. Natomiast od 2014 obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przybrały formę kampanii społecznej.

Od 2014 r., z inicjatywy PCPR-u we wspólne obchody Tygodnia włączała się coraz większa liczba instytucji. W ramach rozpoczętej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kielcach odbywały się dodatkowe dyżury specjalistów: adwokata, psychologa, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2015 r. i w 2016 r. we wspólne obchody Tygodnia zostały włączone praktycznie wszystkie instytucje i służby pomocowe z terenu powiatu, w tym również wszystkie gminne ośrodki pomocy społecznej oraz służby medyczne: Pogotowie Ratunkowe i Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień.

Oczywiście pracownicy w/w instytucji i służb są dostępni dla osób pokrzywdzonych, w tym również przestępstwem, w ramach wykonywania codziennych obowiązków. Przy czym, w Tygodniu tym chodziło o zwrócenie uwagi społeczeństwa i jego uwrażliwienie na problemy tych ludzi oraz przekazanie informacji opinii publicznej na temat istnienia instytucji pomocowych i możliwości skorzystania z pomocy zatrudnionych w nich specjalistów. Jest to okazja, aby przez ogłoszenia w prasie, plakaty i informacje przekazać dane teleadresowe instytucji i służb oraz poinformować o zakresie ich kompetencji.

Ponadto, PCPR przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję informacyjną w postaci: informacji i ogłoszeń rozpropagowanych do wszystkich instytucji, urzędów, placówek oświatowych i medycznych oraz parafii w powiecie i gminach na temat przedmiotowej akcji oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać oraz zamieszczonych w mediach lokalnych, na stronach powiatu i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego, dzięki czemu informacja o organizowanej akcji i realizowanych w jej ramach wsparciu dotarła do wszystkich mieszkańców powiatu.

Do akcji informacyjnej włączyły się również: Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura Rejonowa i Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, które zamieściły ogłoszenia o Tygodniu na swoich stronach.

W ten sposób Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizowany na terenie naszego powiatu wpisuje się w ogólnopolski trend obchodów Tygodnia, proponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które promuje ideę organizowania interdyscyplinarnej pomocy osobom pokrzywdzonym.