Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Fundusze Unijne

W lutym 2016 r. mija okres trwałości projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego przy ZSP Nr 1 w Jędrzejowie”, zrealizowanego przez Powiat Jędrzejowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5: „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2: „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”. Projekt przyczynił się do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej oraz jakości świadczonych usług publicznych w powiecie jędrzejowskim. Stworzono warunki dla aktywności społecznej, rozwoju kultury fizycznej oraz podniesiono jakość życia mieszkańców. Budowa kompleksu znacząco wpłynęła na podniesienie jakości walorów turystycznych i stworzyła nowe możliwości rekreacyjne. Nowa hala sportowa służy i będzie służyła jeszcze wielu pokoleniom.

baner un 1

log unia

 

Powiat Jędrzejowski w dniu 12 stycznia 2011r. podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach na dofinansowanie projektu pn. „ Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego”. Współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach :

Działania : 5.2. „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wsparcie placówek edukacyjnych i kulturalnych.”

Osi 5. „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycję dziedzictwo kulturalne, turystykę i sport”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 363 041,01 zł (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści jeden złotych 01/100).

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 4 028 763,85 zł.

1.Środki europejskie w kwocie 1 933 806,65 zł, co stanowi nie więcej niż 48% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

2.Wkład własny Powiatu Jędrzejowskiego w kwocie 2 094 957,20 zł i stanowiący nie mniej niż 52,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Zakres projektu j.w. obejmuje:

1.Wykonanie robót budowlanych polegających na nadbudowie, przebudowie i rozbudowie części budynku garażowego, z przeznaczeniem na część dydaktyczną dla potrzeb nauki zawodu w ramach warsztatów szkolnych wraz z budową przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej oraz ciepłowniczego.

Miejsce realizacji inwestycji – Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Okrzei 63.

2. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie łazienek w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reja przy ul. 11 Listopada.

3. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie posadzki sali gimnastycznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie.

4. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły, Sali gimnastycznej i internatu żeńskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie.

5. Termomodernizacja sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie.

6. Dostawa, montaż i próbne uruchomienie pracowni diagnostyki samochodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Okrzei.

7. Zakup wyposażenia bazy pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Jędrzejowie.

fot 1azDnia 17 czerwca 2010 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowej hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, wybudowanej w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie” zrealizowanego przez Powiat Jędrzejowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5: „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2: „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”.

Całkowita wartość projektu wyniosła 5 996 838,49 zł (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem zł 49/100).

1. Środki europejskie stanowiły 54,96% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

2. Wkład własny Powiatu Jędrzejowskiego stanowił 45,04% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych  

 

 

 

log unia