W dniu 9 i 10 maja 2022 r. zostały podpisane umowy w ramach Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego na rok 2022.

Beneficjentami wsparcia są organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe i fundacje.

Umowy podpisywali Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Barańska, wicestarosta, Ewa Gajos, skarbnik Powiatu oraz przedstawiciele organizacji w obecności burmistrzów i wójtów z terenu danej gminy.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu przedmiotem dofinansowania w bieżącym 2022 roku była realizacja zadań publicznych m.in. w zakresie:

▪budowy, remontu i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej,

▪ odnowy lokalnych zabytków, pomników i miejsc pamięci,

▪ estetyzacji otoczenia obiektów użyteczności publicznej,

▪ tworzenia terenów zielonych, obiektów rekreacji i integracji,

▪ zakupu strojów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych poszczególnych organizacji,

▪ tworzenia klubów i świetlic środowiskowych,

▪ wydawnictw i działań promocyjnych,

▪ przedsięwzięć proekologicznych oraz edukacji ekologicznej,

▪ przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym spowodowanych pandemią COVID-19,

▪ integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, młodzieży oraz środowisk senioralnych.

Ilość przyznanych dotacji z podziałem na Gminy:

– Gmina Jędrzejów – 7 grantów

– Gmina Sędziszów i Małogoszcz – 6 grantów

– Gmina Sobków i Wodzisław – 5 grantów

– Gmina Imielno, Słupia, Nagłowice i Oksa – 4 granty

Łączny koszt przyznanego dofinansowania to: 225 000,00 zł

W latach 2018 – 2022 z Programu skorzystało:

– 95 Ochotniczych Straży Pożarnych

– 66 Kół Gospodyń Wiejskich

– 55 Stowarzyszeń

– 17 Klubów Sportowych

– 1 Fundacja

Łącznie 234 organizacje pozarządowe

Wszystkim podmiotom gratulujemy i życzymy udanej realizacji zadań.