Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie oraz Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Nagłowicach prowadzą nabór kandydatów na rodziny zastępcze.
Pomimo szeregu działań wspierających ze strony instytucji pomocowych, nadal wiele dzieci jest zaniedbywanych i nie może liczyć na należytą opiekę i wychowanie, które powinni zapewnić im rodzice biologiczni.
Rodziny zastępczej nie należy bynajmniej mylić z rodziną adopcyjną. Są to dwie różne formy.
Rodzina zastępcza to rodzina stale lub tymczasowo opiekująca się i wychowująca dzieci, które zostały osierocone, odrzucone lub, których rodzice nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa i opieki. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej, wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu (np. płacą alimenty), mają odpowiednie warunki mieszkaniowe, stałe źródło dochodu. Rodzinę zastępczą może prowadzić również wdowiec lub wdowa oraz osoba, która nie weszła w związek małżeński, ale spełnia wszystkie inne potrzebne kryteria.
Ci, którzy chcieliby się podzielić rodzinnym ciepłem i stworzyć dom dla dotkniętych przez los dzieci mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie ul. Okrzei 49B, tel. 41 386 36 00 lub Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Nagłowicach, ul. Kacpra Walewskiego 6, tel. 41 381 45 84.
Pragniemy Państwu zaproponować możliwość podzielenia się sobą z innymi, z tymi, którzy nie mogą się bronić, nie mogą zadbać o siebie i nie mogą liczyć na najbliższych. Chcemy, by wspólnie z nami i przy naszej pomocy zarówno merytorycznej, jak i finansowej zdecydowali się Państwo na rodzicielstwo zastępcze .

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie
Tomasz Kowalski