W dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie
(ul. 11 Listopada 83, sala 9)
odbędzie się SESJA RADY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Debata na temat Raportu o stanie Powiatu za 2022 rok.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jędrzejowskiego wotum zaufania.
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2022 r.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok.
 11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok.
 12. Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia na ternie powiatu jędrzejowskiego oraz realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w 2022 roku.
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2023 r.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2022 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025.
 15. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

   inż. Marek Mentel