W dniu 8 grudnia 2022 r. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację X edycji programu. Podczas spotkania terapeutka pogratulowała obecnym uczestnikom wytrwałości i osiągnięć w pracy nad zmianą swoich negatywnych zachowań, wręczyła im dyplomy poświadczające ich uczestnictwo w programie w br. i zachęciła do kontynuacji udziału w programie w przyszłej jego edycji te osoby, które nie wypracowały wystarczającej ilości godzin do jego ukończenia. Wypowiedzieli się również uczestnicy programu, którzy podzielili się swoimi wrażeniami z pracy na zajęciach i jej efektami w swoim życiu oraz podziękowali prowadzącej i organizatorom.

W br. program był realizowany w dniach od 28 kwietnia do 8 grudnia 2022 r. Przypomnijmy, że prowadzenie Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym powiatowi do realizacji,  w związku z tym na jego przeprowadzenie powiat otrzymuje dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację programu w roku 2022 powiat otrzymał dotację w wysokości 13.500,- zł.

W ramach przyznanej kwoty zrealizowano 112 godzin programu, w tym 78 godzin zajęć  grupowych i 34 godziny spotkań indywidualnych. W bieżącym roku, zarówno ze względów finansowych, jak i z uwagi na brak zainteresowania udziałem w programie, pomimo nadesłanych przez OPS-y zgłoszeń kobiet do uczestnictwa, nie odbywały się odrębne zajęcia z przeznaczeniem dla grupy kobiet.

Ogółem z terenu powiatu do udziału w programie zostało zgłoszone 48 osób, którym PCPR wydało skierowanie do uczestnictwa w zajęciach programu.

Na zajęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na terenie naszego powiatu w ciągu 8 m-cy jego trwania zgłosiło się ogółem 9 osób /w tym 1 kobieta z terenu Powiatu Włoszczowskiego/. Frekwencja na zajęciach grupowych w br., w porównywaniu do poprzednich lat, była wyjątkowo niska i wynosiła średnio 2-3 osoby, podczas gdy w poprzednich edycjach były to grupy średnio 7 – 8 osobowe. Spośród grupy uczestników w br., tylko o 5 osobach można powiedzieć, że starały się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Przy czym, zaświadczenie o ukończeniu programu ( spełniony warunek uczestnictwa w co najmniej 50 godzinach ) otrzyma tylko 1 osoba, pozostałe 8 osób uzyska zaświadczenie o uczestnictwie ( 5 osób  ) lub o zgłoszeniu się na zajęcia programu ( 3 osoby ) wraz z zaleceniami o kontynuacji uczestnictwa w programie w kolejnej jego edycji.    

Program jest monitorowany przez cały czas jego trwania, a po jego zakończeniu – przez okres ok. 3 lat. Monitorowana jest sytuacja rodzinna zarówno uczestników programu i ich rodzin, jak również osób, które zostały skierowane do uczestnictwa w programie, ale się nie zgłosiły. W trakcie trwania programu zachowania osób stosujących przemoc są monitorowane głównie przez terapeutę prowadzącego zajęcia / ankieta diagnostyczna, ocena pracy na zajęciach, listy obecności/, ale też przez specjalistów obecnych na spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i na grupach roboczych, pracowników socjalnych ops-ów i policję. Na podstawie list obecności i informacji zwrotnych od prowadzącego zajęcia, koordynator programu sporządza sprawozdanie z realizacji programu. Natomiast w oparciu o informacje zwrotne od pracowników socjalnych ops-ów, dokonuje oceny jego efektywności.

Na chwilę obecną nie posiadamy jeszcze informacji z gmin na temat efektywności działań korekcyjno – edukacyjnych prowadzonych w br. Natomiast dysponujemy danymi w tym zakresie z roku ubiegłego:   Spośród 16 osób uczestniczących w programie w 2021 r., u 9 osób sytuacja na tyle się poprawiła, że zdecydowano się na zamknięcie NK. U 5 osób nadal jest prowadzona procedura NK, w tym są 3 osoby, które przeszły cały cykl programu korekcyjnego. Pomimo poprawy sytuacji w tych rodzinach procedura NK jeszcze trwa, m.in. ze względu na toczące się postępowania sądowe. 2 osoby w chwili przystąpienia do programu, nie posiadały aktywnej NK, zostały zgłoszone przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, w tym 1 osoba z powodu wyroku dot. przemocy stosowanej wobec nieżyjącej już żony.

Prowadzona jest również superwizja pracy terapeuty realizującego program. W roku 2022 r. zrealizowano ogółem 10 godzin superwizji. Superwizji poddawana jest zarówno treść merytoryczna programu, jak i sytuacje trudne programu, które są rozwiązywana przy wsparciu superwizora.

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie naszego powiatu prowadzi Pani Grażyna Szot – terapeuta uzależnień Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień przy ZPOZ w Jędrzejowie, członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie.

Koordynatorem Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc z ramienia PCPR jest Pani Urszula Abramowicz – specjalista pracy z rodziną PCPR w Jędrzejowie, członek Powiatowego i Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów

Spotkanie podsumowujące realizację programu korekcyjno-edukacyjnego w 2022 r.