W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację VII edycji programu. Podczas spotkania terapeuta pogratulowała obecnym uczestnikom wytrwałości i osiągnięć w pracy nad zmianą swoich negatywnych zachowań. W spotkaniu oprócz uczestników programu, prowadzącej zajęcia i koordynatora programu udział wziął Dyrektor PCPR-u Pan Tomasz Kowalski. Pan Dyrektor również pogratulował uczestnikom programu odwagi oraz tego, iż podjęli wysiłek trudnej pracy nad zmianą swoich negatywnych zachowań i zachęcał do dalszej pracy nad sobą. Podziękowali również za zaangażowanie w pracę nad zmianą negatywnych zachowań prowadzącej program oraz koordynatorowi programu za organizację pracy i czuwanie nad jego realizacją. Wypowiedzieli się również uczestnicy programu, którzy podzielili się swoimi wrażeniami z pracy na zajęciach i jej efektami w swoim życiu oraz podziękowali prowadzącej i organizatorom.

W br. program był realizowany w dniach od 18 kwietnia do 12 grudnia 2019 r. Prowadzenie Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym powiatowi do realizacji, w związku z tym na jego przeprowadzenie powiat otrzymuje dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację programu w roku 2019 powiat otrzymał ostatecznie dotację w wysokości 21.150,- zł. Przy czym, podkreślić należy, że jest to kwota na objęcie działaniami edukacyjnymi 25 osób stosujących przemoc z terenu naszego powiatu. W br. ponownie otrzymaliśmy dość dużo zgłoszeń dotyczących kobiet stosujących przemoc, w związku z tym, wzorem roku ubiegłego, kontynuowaliśmy prowadzenie równoległych zajęć dla dwóch grup – odrębnie dla kobiet – zajęcia odbywały się w soboty i dla mężczyzn – zajęcia odbywały się w czwartki.

Ogółem z terenu powiatu do udziału w programie zostało zgłoszonych 83 osoby. Ogółem wydano 82 skierowania.

Na zajęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na terenie naszego powiatu w ciągu 9 m-cy jego trwania zgłosiło się ogółem 22 osoby, w tym 3 kobiety i 19 mężczyzn.

Ogółem w br. przez 9 m-cy trwania programu zrealizowano 201 godziny programu, w tym 106 godz. dla mężczyzn i 95 dla kobiet. Program jest monitorowany przez cały czas jego trwania, a po jego zakończeniu – przez okres ok. 3 lat. Monitorowana jest zarówno sytuacja rodzinna uczestników programu i ich rodzin, jak również osób, które zostały skierowane do uczestnictwa w programie, ale się nie zgłosiły. W trakcie trwania programu zachowania sprawców są monitorowane głównie przez terapeutę prowadzącego zajęcia / ankieta diagnostyczna, ocena pracy na zajęciach, listy obecności/, ale też przez specjalistów obecnych na spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i na grupach roboczych, pracowników socjalnych ops-ów i policję. Na podstawie list obecności i informacji zwrotnych od prowadzącej zajęcia, koordynator programu sporządza sprawozdanie z realizacji programu. Natomiast w oparciu o informacje zwrotne od pracowników socjalnych ops-ów, dokonuje oceny jego efektywności. Nie posiadamy jeszcze informacji zwrotnych na temat efektywności programu w br. Natomiast z informacji nadesłanych przez ośrodki pomocy społecznej wynikało, że spośród osób uczestniczących w programie w 2018 r. u 15 osób zaobserwowano wyraźną poprawę zachowania, u 11 spośród tych osób sytuacja na tyle się poprawiła, że zdecydowano się na zamknięcie NK. U 3 osób przemoc ustała ze względu na wyprowadzenie się rodziny lub sprawcy. 1 uczestnik programu, dobrze rokujący zginął tragicznie w wypadku. Niestety u 2 osób uczestniczących w programie nie nastąpiła żadna zmiana – nadal upijają się awanturują, wpływają kolejne NK. Wobec 1 osoby toczy się postępowanie z art. 207 kk. U pozostałych osób sytuacja powoli się poprawia, ale procedura Niebieskiej Karty jeszcze  trwa.

Prowadzona jest również superwizja pracy terapeuty realizującego program. W roku 2019 r. zrealizowano ogółem 12 godzin superwizji. Superwizji poddawana jest zarówno treść merytoryczna programu, jak i sytuacje trudne programu, które są rozwiązywana przy wsparciu superwizora.

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie naszego powiatu prowadzi Pani Grażyna Szot terapeuta uzależnień Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień przy ZPOZ w Jędrzejowie, członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie.

Koordynatorem Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc z ramienia PCPR jest Pani Urszula Abramowicz – specjalista pracy z rodziną, członek Powiatowego i Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

                                                                                                                   Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów