SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA KONSUMENTÓW W 2020 ROKU

1109

                       W 2020 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Jędrzejowie udzielał pomocy prawnej polegającej na bezpłatnym poradnictwie konsumenckim w 344 sprawach zgłoszonych przez mieszkańców powiatu jędrzejowskiego. W 8 kolejnych sprawach kierował natomiast pisemne wystąpienia do sprzedawców i usługodawców oraz prowadził postępowania wyjaśniające. W ubiegłym roku przygotowano też dla konsumentów 2 pozwy sądowe dotyczące dochodzonych od przedsiębiorców roszczeń.

      Pomoc świadczona konsumentom – w biurze, korespondencyjnie, telefonicznie i drogą elektroniczną, polegała na udzielaniu porad i informacji prawnych, na konsultacjach i mediacjach z przedsiębiorcami oraz na sporządzaniu dla konsumentów projektów pism reklamacyjnych i procesowych (np. oświadczeń o odstąpieniu od umów, wypowiedzeń zawartych kontraktów, przedsądowych wezwań do zapłaty). W wielu przypadkach, w wyniku podejmowanych działań wyjaśniających dochodziło do zgodnego z żądaniami konsumentów polubownego zakończenia sporów. 

      Problematyka zgłaszanych przez mieszkańców powiatu spraw związana była głównie z wykonywaniem przysługujących im uprawnień z tytułu odpowiedzialności przedsiębiorców za wady fizyczne towarów (min. sprzętu AGD i RTV, smartfonów, laptopów, mebli, różnego rodzaju urządzeń, materiałów budowlanych, samochodów, obuwia i odzieży) na podstawie przepisów o rękojmi i gwarancji. W zakresie usług najliczniej zgłaszane problemy dotyczyły natomiast, podobnie jak w latach poprzednich, zawierania i realizacji umów telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, finansowych, dostawy energii elektrycznej, ciepła i wody, usług remontowo-budowlanych, turystycznych a także przewozowych i pocztowych. Wiele z wniesionych spraw – 104 sprawy, związanych było z zakupem towarów i usług na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa (np. przez internet lub na pokazach handlowych).
      Sprawy, w których kierowano pisemne wystąpienia do przedsiębiorców dotyczyły dochodzenia przez konsumentów roszczeń z tytułu nieprawidłowości w rozliczeniach umowy dostawy wody, realizacji umowy ubezpieczenia sprzętu AGD (tzw. przedłużonej gwarancji), niezgodności z umową zakupionego bojlera elektrycznego, sprzętu elektronicznego i odzieży a także sytuacji znacznego zadłużenia konsumenta. Przygotowane pozwy sądowe związane były natomiast z dochodzeniem od przedsiębiorców roszczeń wynikających z wad reklamowanego sprzętu AGD oraz z nienależytego wykonania usługi remontowo-budowlanej.

      Podczas prowadzonej w 2020 r. działalności współdziałano z innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów (dotyczyło to głównie formułowania wniosków o mediacje m.in. do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Inspekcji Handlowej i Rzecznika Finansowego). W ramach edukacji konsumenckiej przekazywano zgłaszającym się konsumentom i przedsiębiorcom materiały informacyjne dotyczące ochrony praw konsumentów oraz zamieszczano wiadomości o problematyce konsumenckiej na tablicy informacyjnej i w wyodrębnionej zakładce na stronie internetowej powiatu (zamieszczono 8 informacji o tej tematyce).