W związku z aktualną sytuacją dotyczącą ograniczenia zakresu działalności Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie, polegającą w szczególności na zawieszeniu z dniem 1 stycznia 2018 roku funkcjonowania Oddziału Pediatrycznego tego Szpitala, Zarząd Powiatu w Jędrzejowie, przedstawia następujące stanowisko w niniejszej sprawie.

Od prawie 10 lat Spółka ARTMEDIK Sp. z o.o., prowadzi Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie na mocy umowy dzierżawy zawartej z Powiatem Jędrzejowskim. Decyzja o wydzierżawieniu majątku szpitala przez Powiat Jędrzejowski okazała się wbrew początkowym obawom słuszna. Pokazuje to:

– stały i systematyczny rozwój szpitala,

– rozszerzenie jego działalności o nowe oddziały szpitalne,

– dokonane w tym okresie inwestycje, w tym prowadzona obecnie budowa nowego bloku szpitalnego wraz z lądowiskiem dla helikopterów.

Oczywiście, w ciągu ostatnich lat Szpital zmagał się z różnymi problemami,  jak każda tego typu jednostka, przy czym podkreślić należy, że Rada Powiatu Jędrzejowskiego oraz Zarząd, pomimo powierzenia prowadzenia Szpitala zewnętrznej Spółce, zawsze starały się pomóc w rozwiązywaniu problemów Szpitala i w wielu przypadkach, dzięki podejmowaniu faktycznych decyzji, problemy te udawało się rozwiązać. Przykładem takich decyzji jest obniżenie czynszu dzierżawnego, z przeznaczeniem zaoszczędzonych w ten sposób środków na wzrost wynagrodzeń zatrudnionych w szpitalu pielęgniarek i położnych, czy też wyrażenie zgody na zakup działki będącej własnością Powiatu, z przeznaczeniem na rozbudowę Szpitala.

Decyzja o zawieszeniu działalności Oddziału Pediatrycznego Szpitala, podjęta przez Spółkę ARTMEDIK Sp. z o.o. w Jędrzejowie, została przyjęta przez Zarząd Powiatu z niepokojem, ale także ze zrozumieniem podstaw takiej decyzji. Podkreślić należy, że decyzja o czasowym zawieszeniu działalności Oddziału nie wynika z autonomicznej i nie mającej podstaw decyzji Zarządu Spółki, ale wynika z realiów prawnych, w jakich przyszło działać wszystkim Szpitalom w naszym kraju. Otóż obowiązujące obecnie regulacje prawne, tak zawarte w przepisach jak i wynikające z orzecznictwa sądów, które nie pozwalają lekarzom pracować dłużej niż przewidują to przepisy Kodeksu Pracy, w sposób znaczący wpływają na możliwości organizacyjne Szpitali w zakresie kadrowym. Lekarze, jak każda inna grupa zawodowa, mają prawo do pracy w określonym wymiarze czasu pracy, a zmuszanie ich do wydłużania tego czasu poprzez zawieranie wbrew ich woli, tzw. klauzul opt out, czy umów kontraktowych jest niedopuszczalne.

Problem, z jakim obecnie mamy do czynienia, nie stanowi wyjątku, a podobne problemy co nasz Szpital dotykają szpitale w całym kraju – o czym obecnie praktycznie codziennie donoszą media.

Zarząd oraz Rada Powiatu Jędrzejowskiego uzyskały zapewnienia od władz Spółki ARTMEDIK Sp. z o.o., że ta zrobi wszystko co w jej mocy, aby ponownie rozpocząć działalność Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie.

Zarząd Powiatu podjął również we własnym zakresie działania faktyczne, które mogą pomóc Spółce we wznowieniu działalności Oddziału. Propozycje powyższe dotyczyć będą zarówno wspólnych działań w zakresie zapewnienia obsady kadrowej, niezbędnej do ponownego uruchomienia działalności oddziału, ale również współdziałania pomiędzy Powiatem i Gminami  zmierzającego do osiągnięcia tego celu. Wszak potencjalni pacjenci szpitala (również dzieci) to przecież mieszkańcy gmin wchodzących w skład Powiatu, zaś w gradacji zaspakajanych potrzeb lokalnych – potrzeby z zakresu opieki zdrowotnej niewątpliwie są najważniejszymi.

Zarząd Powiatu Jędrzejowskiego  stanowczo sprzeciwia się wykorzystywaniu – jak to często ma obecnie miejsce – sytuacji związanej z zawieszeniem działalności Oddziału Pediatrycznego dla celów politycznych. Należy stanowczo jeszcze raz wskazać na wyżej wymienione podstawy, które faktycznie stoją za decyzją o zawieszeniu działalności Oddziału, a które to podstawy są całkowicie niezależne od działania czy też zaniechania zarówno ze strony Zarządu Spółki ARTMEDIK Sp. z o.o., czy też Rady Powiatu i  Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego.

Samorząd Powiatu Jędrzejowskiego dołoży wszelkich starań, aby pozytywnie rozwiązać istniejący problem z funkcjonowaniem oddziału pediatrii w jędrzejowskim szpitalu, wspomagając w tym zakresie działania podejmowane przez prowadzącą szpital spółkę ARTMEDIK.

Zarząd Powiatu Jędrzejowskiego

Jędrzejów, 2 stycznia 2018 roku