Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Ogłoszenia i komunikaty

Jędrzejów, 2015-05-19

Znak: BA. 6740.1.105.2015

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013r.poz.1235 z późn. zm./ Starosta Jędrzejowski zawiadamia się, że na wniosek Inwestora WINDPROJEKT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa, wydana została decyzja Nr 187/2015 znak: BA.6740.1.105.2015 z dnia 19.05.2015r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę pięciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą ( drogami wewnętrznymi ze zjazdami, placami manewrowymi) na działkach oznaczonych w ewidencji gruntu numerami 95, 522, 100, 524, 163, 164, 170, 561, 234/1, 235/2, 530,148, 528, położonych w miejscowości Pawłowice, obręb 19, gmina Sędziszów.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej Nr 9 ( I piętro pokój Nr 15) w godz. od 730 do 1530.

Z up. Starosty
Aleksandra Kwiatkowska
Inspektor w Wydziale
Budownictwa i Architektury

Starosta Jędrzejowski informuje, że wzorem roku ubiegłego ogłosił konkurs „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Jędrzejowska", do którego serdecznie zaprasza.
I. CEL KONKURSU
- podniesienie świadomości w zakresie estetyki otoczenia i znaczenia walorów środowiskowych,
- promowanie walorów przyrodniczych wsi,
- promowanie walorów turystyczno-wypoczynkowo-rekreacyjnych miejscowości,
- rozwój infrastruktury wsi,
- rozwój gospodarczy,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego,
- integracja mieszkańców wsi.

INFORMACJA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejowie informuje, że od dnia 3 kwietnia do grudnia 2014 r. realizuje POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE.
Program jest przeznaczony dla osób stosujących przemoc z terenu wszystkich gmin powiatu jędrzejowskiego. Program ma charakter otwarty, tzn., że na zajęcia są przyjmowane nowe osoby przez cały okres jego trwania. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek od godziny 15:00 do 18:00 w budynku Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie, przy ul. Dygasińskiego 96a.Zajęcia są prowadzone przez dwóch terapeutów - kobietę i mężczyznę - specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas tych zajęć uczestnicy programu mają możliwość zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy, nauczenia się sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat rozpoznawania u siebie zachowań, które są zachowaniami przemocowymi. Ponadto, dowiadują się jakie konsekwencje stosowania przez nich przemocy ponoszą ich rodziny, zwłaszcza dzieci, a także jakie czekają ich samych konsekwencje prawne, jeśli nadal będą trwali w sytuacji stosowania przemocy. Uczestnicy są również informowani o możliwościach i miejscach skorzystania z dalszych działań terapeutycznych, kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania. Osoby zainteresowane udziałem w w/w programie prosimy o zgłoszenie się do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, albo bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B lub pod numerem telefonu ( 41 ) 3863600, pod którym można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat realizowanego programu.
Dyrektor PCPR w Jędrzejowie
mgr inż. Marianna Sodel

 

 

Realizacja zadania publicznego

pdfPobierz

Realizacja zadania publicznego

pdfPobierz