Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Jędrzejów, 2015-05-19

Znak: BA. 6740.1.105.2015

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013r.poz.1235 z późn. zm./ Starosta Jędrzejowski zawiadamia się, że na wniosek Inwestora WINDPROJEKT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa, wydana została decyzja Nr 187/2015 znak: BA.6740.1.105.2015 z dnia 19.05.2015r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę pięciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą ( drogami wewnętrznymi ze zjazdami, placami manewrowymi) na działkach oznaczonych w ewidencji gruntu numerami 95, 522, 100, 524, 163, 164, 170, 561, 234/1, 235/2, 530,148, 528, położonych w miejscowości Pawłowice, obręb 19, gmina Sędziszów.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej Nr 9 ( I piętro pokój Nr 15) w godz. od 730 do 1530.

Z up. Starosty
Aleksandra Kwiatkowska
Inspektor w Wydziale
Budownictwa i Architektury