DSC04236

DSC04236Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek wręczył stypendia dla wyróżniających się uczniów szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. To już 22. edycja stypendiów starosty, z których do tej pory skorzystało ponad 200 młodych osób.

Stypendia są fundowane na podstawie uchwały Rady Powiatu od 2005 roku. Ich pomysłodawcą jest starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, który zaproponował taki sposób uczczenia osoby Jana Pawła II po śmierci papieża-Polaka.

W każdym semestrze dziewięcioro uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat jędrzejowski, otrzymuje stypendia. Uczniowie ci – typowani przez dyrekcję szkoły – mają nie tylko wysoką średnią ocen i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, ale są to osoby nastawione prospołecznie, pomagające innym w nauce, udzielające się poza zajęciami szkolnymi w różnych pozytywnych działaniach na rzecz lokalnej społeczności.

– Jesteście naszą przyszłością i jestem pewien, że godnie nas kiedyś zastąpicie – mówił do młodzieży starosta, podczas uroczystości przekazania czeków stypendialnych. – To was stawiają innym za wzór do naśladowania wasi nauczyciele, z was są dumni rodzice i my wszyscy.

Stypendia są przyznawane na jeden semestr i wynoszą obecnie 700 złotych.

Stypendyści starosty w drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 to:
Joanna Trólka– wzorowa uczennica II klasy I LO w Jędrzejowie, średnia ocen 5,22. Joasia jest uczennicą klasy o kierunku matematyczno –przyrodniczym.
Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce – średnia jej ocen w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 wyniosła 5,22, została również wyróżniona za 100% frekwencję. Uczennica chętnie bierze udział w programach artystycznych i konkursach organizowanych na terenie szkoły – Szkolny Konkurs Wiedzy o Filmie; Szkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Reju oraz programach międzyszkolnych (Szkolne Dni Profilaktyki Centrum Kultury w Jędrzejowie)
Jest osobą miłą i sympatyczną, chętnie służy pomocą koleżeńską uczniom słabszym.

Natalia Maruszak – wzorowa uczennica klasy II I LO w Jędrzejowie, średnia 5,11.
Natalia Maruszak jest uczennicą klasy II c o kierunku matematyczno –przyrodniczym. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce – średnia jej ocen w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 wyniosła 5,11, została również wyróżniona za 100% frekwencję. Uczennica bierze udział w programach artystycznych organizowanych zarówno na terenie szkoły ( Szkolny Konkurs Wiedzy o Filmie; Szkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Reju) jak i prezentowanych w Centrum Kultury (Szkolne Dni Profilaktyki), Domu Nauczyciela czy Muzeum im. Przypkowskich.
Od II semestru roku szkolnego 2015/2016 bierze udział w XLVI Olimpiadzie Biologicznej. Jest osobą miłą i sympatyczną, chętnie służy pomocą koleżeńską uczniom.

Katarzyna Radomska – wzorowa uczennica III klasy II Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,5. Kasia jest uczennicą bardzo ambitną, odpowiedzialną i kreatywną o szerokich zainteresowaniach, zwłaszcza w dziedzinie muzyki i teatru. To „urodzona aktywistka”, angażuje się w różnorodne działania na rzecz szkoły a także środowiska lokalnego. Oprócz osiągania corocznie wysokich not Kasia rozwijała swoje umiejętności poprzez udział w konkursach szkolnych:
-w konkursie historycznym „Solidarność” została finalistką,
-w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w kategorii Poezja Śpiewana – wyróżnienie na etapie powiatowym
-w konkursie „Wygraj sukces” otrzymała wyróżnienie.
Brała udział w projekcie gminnym „Międzyszkolny Pedagog Kultury”, uczęszcza na lekcje do Akademii Śpiewu w Małogoszczu oraz na zajęcia teatralne „Per-Arte” do Jędrzejowskiego Centrum Kultury.
W finale Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył się we Włoszczowie otrzymała wyróżnienie Jest wolontariuszką Fundacji „Progress”, pomaga odrabiać lekcje dzieciom w świetlicy „Caritas”, prowadzi z nimi zajęcia muzyczne i przygotowuje przedstawienia, zorganizowała i przeprowadziła dwukrotnie akcję „Szlachetnej Paczki”, corocznie uczestniczy w akcji WOŚP. Pełniła przez 2 lata funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, to inicjatorka wielu imprez i uroczystości szkolnych.

Dariusz Wachowicz – wzorowy uczeń IV klasy Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,4. Darek jest uczniem o wyjątkowej motywacji i zaangażowaniu, należy do uczniów którzy mają sprecyzowane plany na przyszłość. Bardzo interesuje Go świat ekonomii i procesów zachodzących w tej dziedzinie, swoje wiadomości i zainteresowania wykorzystywał podczas konkursów i olimpiad. Brał trzykrotnie udział w Konkursie Statystycznym, w którym zawsze zajmował wysokie noty, a w ostatniej edycji III miejsce w województwie, również uczestniczył w Olimpiadzie Ekonomicznej, w turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich. Udało mu się także dostać do finałowego etapu Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy o Rachunkowości. W bieżącym roku został finalistą Olimpiady Wiedzy o Bankach. Dariusz pracował w samorządzie szkolnym, brał udział w prawie każdym przedstawieniu lub uroczystości szkolnej, doskonale sprawdzając się w roli narratora oraz lektora. Swój wolny czas wykorzystuje na zajęcia teatralne w Jędrzejowskim Centrum Kultury oraz gra w piłkę nożną, przez kilka lat był aktywnym członkiem Jędrzejowskiej Ligi „Futsal-u”. W turnieju sportowym z okazji nadania imienia szkole otrzymał statuetkę dla najlepszego bramkarza.

Gabriela Przybylska – wzorowa uczennica II klasy Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,6. Gabrysia jest uczennicą technikum w zawodzie technik hotelarstwa. Bardzo pilna uczennica, udziela się w zajęciach dodatkowych a jej zaangażowanie wykracza poza ramy programowe. Chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Do jej sukcesów należy zajecie drugiego miejsca w konkursie matematycznym „Rachmistrz” oraz pierwsze w powiatowych zawodach strzeleckich. Do najnowszych osiągnięć należy udział w olimpiadzie z przedsiębiorczości. Pomagała w organizacji szkolnych zawodów w piłkę nożną, brała udział w zawodach piłki siatkowej. Jako członek pocztu sztandarowego reprezentuje szkołę w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Jej ambicje, odpowiedzialność i życzliwość zostały dostrzeżone i docenione przez kolegów i koleżanki- wybrano ją na przewodniczącą samorządu klasowego oraz zastępcę przewodniczącego samorządu szkolnego. Gabrysia chętnie pomaga przy organizacji akcji charytatywnych takich jak „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”, jest wolontariuszką WOŚP. Pomagała również w przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy na rzecz chorego dziecka Oskara.

Dominik Łataś – wzorowy uczeń klasy II Technikum Nr w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,5. Dominik jest uczniem technikum w zawodzie technik budownictwa. W I semestrze br. uzyskał wzorową ocenę z zachowania między innymi za 100% frekwencję. Od dawna interesuje się branżą budowlaną, począwszy od projektowania poprzez sam proces budowy, aż po wykończenie wnętrz. Jego zainteresowania przyszłym zawodem wykraczają poza program szkoły- w miarę możliwości Dominik stara się uczestniczyć w targach budowlanych, czyta fachowe czasopisma, przegląda strony internetowe w poszukiwaniu nowinek z branży budowlanej. Chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych. W tym roku szkolnym uczestniczył :
– w konkursie wojewódzkim w ramach „Tygodnia Kultury Języka” we Włoszczowie,
– czynnie włączył się w obchody roku Henryka Sienkiewicza, popularyzując jego twórczość wśród młodzieży szkolnej. Dominik jest czynnie zaangażowany w akcję „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Brał udział w konkursie wiedzy o Republice Południowej Afryki. Jest w zarządzie Młodzieżowego Klubu Historycznego Armii Krajowej, przygotowuje sesje na spotkania z uczniami szkoły. Angażuje się w życie szkoły, pracując w samorządzie klasowym i szkolnym. Należy do Ligi Ochrony Przyrody, rokrocznie pracuje jako wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chętnie uczestniczy w zawodach sportowych, osiąga sukcesy w piłce siatkowej.

Karol Wieczorek – wzorowy uczeń klasy II Technikum w Zespole Szkół CKP w Krzelowie, średnia ocen 5,1. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce Karol chętnie uczestniczy w działaniach pozalekcyjnych, angażuje się w pracę na rzecz klasy i szkoły. Bierze udział w akcjach charytatywnych (organizował zbiórkę nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych, uczestniczył w zbiórce pieniędzy na rzecz WOSP w styczniu 2016r., pomagał w przygotowaniu paczek do Domu Dziecka w Nagłowicach w ramach akcji „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” , w ramach gminnego konkursu zbierał surowce wtórne.
Gra w Orkiestrze Dętej przy Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie. Charytatywnie prowadził zabawę andrzejkową dla dzieci z Przedszkola Samorządowego i uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Warzynie Pierwszym. W czasie wolnym trenuje karate w sędziszowskiej sekcji Kieleckiego Klubu Karate.
Od najmłodszych lat jego pasją są konie, chętnie pomaga w gospodarstwie szkolnym przy ich pielęgnacji i karmieniu. Karol to uczeń posiadający wyjątkowe walory: ambitny, kreatywny, obowiązkowy, pracowity a przy tym otwarty na potrzeby innych.

Piotr Warot – bardzo dobry uczeń IV klasy Technikum w ZSP w Sędziszowie, średnia ocen 4,57. Piotrek w br. szkolnym uczęszczał do klasy czwartej technikum, kształcącym w zawodzie technik informatyk. Uczeń, którego wyróżniała skromność, kultura osobista, życzliwy stosunek do kolegów, wzorowa postawa do obowiązków szkolnych oraz zaangażowanie w reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych. Do jego szczególnych osiągnięć należy zaliczyć zajęcie I miejsca w finale VIII wojewódzkiego konkursu ekologicznego „Mamy tylko jedną Ziemię, nie zmienimy jej w pustynię – uczymy się ekologii” na prezentację multimedialną poświęconą m.in. zagrożeniem wynikającym z niewłaściwego postępowania z podzespołami komputerowymi przeznaczonymi do utylizacji. Nauczyciele szczególnie cenią Piotrka za aktywność na rzecz klasy i szkoły. Przewodniczył pracom samorządu klasowego i angażował się w przygotowanie licznych imprez i uroczystości szkolnych, podczas których wykorzystywał swoje uzdolnienia wokalne i umiejętność gry na gitarze. Dzięki jego przykładnej i humanitarnej postawie udało się wielokrotnie włączyć uczniów szkoły do akcji „Krew darem życia” organizowanej przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Aktywnie uczestniczył w naprawach oraz konserwacjach sprzętu komputerowego zarówno w pracowni jak i bibliotece szkolnej.Swoje techniczne umiejętności doskonalił na zajęciach szkolnej Akademii Cisco it Essentials: PC Software and Hardware i uzyskał międzynarodowy certyfikat potwierdzający wysoki poziom wiedzy oraz znajomość technologicznych rozwiązań firmy Cisco.

Sylwia Wylot – wzorowa uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia M. Konopnickiej w ZSP w Wodzisławiu – średnia ocen 4,66. Sylwia jest wyróżniającą się, ambitną o wysokiej kulturze osobistej uczennicą osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce. Brała aktywny udział w przygotowaniu różnych uroczystości szkolnych i okolicznościowych jako inicjatorka i dobra organizatorka min. studniówki. Jako przewodnicząca Samorządu szkolnego potrafiła motywować innych do podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz klasy np. organizując Wigilię klasową czy pomagając w przygotowywaniu apeli szkolnych. Zawsze chętnie pomaga innym, przez co cieszy się szacunkiem i sympatią wśród rówieśników oraz nauczycieli.

 

Na zdjęciu: W uroczystości wręczenia stypendiów próćz uczniów –  wzięli udział ich nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz rodzice.