8 czerwca już po raz 24. wręczone zostały symboliczne czeki dla dziewięciorga stypendystów starosty jędrzejowskiego. To wyróżniający się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Stypendia ustanowione zostały w 2005 roku przez Radę Powiatu jako „żywy pomnik” Jana Pawła II.

 

Wysoka średnia ocen, wzorowe lub wyróżniające zachowanie, a do tego – bardzo wysoka kultura osobista oraz społeczna postawa wyrażająca się w pomocy dla innych – to cechy, którymi wyróżniają się uczniowie otrzymujący stypendia starosty jędrzejowskiego.

W każdym semestrze jest to dziewięcioro uczniów z sześciu szkół ponadgimnazjalnych, rekomendowanych przez radę pedagogiczną i samorząd uczniowski.

W uroczystości wręczenia stypendiów uczestniczyli rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół. Wysokość stypendium to 700 zł na semestr.

– LIczymy na was – mówił do młodych ludzi starosta Edmund Kaczmarek. – Jesteście dumą i nadzieją nas wszystkich.

 

W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 stypendia otrzymali:

1. Marta  Śliwińska –  wzorowa uczennica II klasy I LO w Jędrzejowie, średnia ocen 5,00. Marta jest uczennicą klasy  o kierunku humanistyczno-prawnym, realizuje rozszerzony program nauczania z przedmiotów: WOS, język polski, historia. Obecnie Marta przygotowuje się do wzięcia udziału w kolejnej edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Wzorowo wypełnia obowiązki w pracach redakcji gazety szkolnej „Echo Rejowiaka”, redagowaniu kroniki szkolnej, zajmuje się również oprawą fotograficzną imprez szkolnych. Uczennica reprezentuj wysoką kulturę osobista, zawsze służy pomocą słabszym kolegom. Regularnie uczęszcza na zajęcia osiągając blisko 100% frekwencję. Marta Śliwińska jest osobą ambitną, bardzo odpowiedzialną, szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, dba o kulturę życia codziennego i rozwój osobisty.

 

2. Małgorzata Wydrych  – wzorowa uczennica klasy II I LO w Jędrzejowie, średnia 4,75. Małgosia  jest uczennicą klasy  o kierunku medyczno-przyrodniczym, której jest przewodniczącą. Prezentuje wysoką kulturę osobistą. Udziela się w pracach na rzecz szkoły prowadząc Kronikę Profilaktyki pod kierunkiem szkolnego pedagoga. Uczestniczyła w wielu konkursach i olimpiadach m.in. w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach (finalistka), Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (II etap), Wojewódzki Turniej Językowy. Uczennica bardzo umiejętnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji przez co systematycznie wzbogaca swoja wiedzę. Jest osobą świetnie zorganizowaną – zawsze punktualna i zdyscyplinowana, odpowiedzialna za powierzone jej obowiązki, jest wzorem do naśladowania.

 

3. Katarzyna Król – wzorowa uczennica II klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,8. Katarzyna to bardzo ambitna i odpowiedzialna uczennica co przejawia się w osiąganiu bardzo dobrych wyników w nauce i wzorowej frekwencji. Kasie ma bardzo szerokie zainteresowania, ale najbardziej skupia się na biologii i chemii, bo z tym obszarem wiedzy wiąże swoją przyszłość. Jej wiedza z tych przedmiotów wykracza poza ramy realizowanego materiału. Brała udział w Konkursie Języka Angielskiego „Oxford”, Olimpiadzie z Języka Rosyjskiego oraz Konkursie Matematycznym „Euklides”, z których otrzymywała wysokie noty. Uczennica wykazuje się aktywną postawą i zaangażowaniem w pracach na rzecz szkoły i klasy, jest wolontariuszką Szkolnego Koła „Caritas”, pomaga rówieśnikom w nauce. Swoją właściwą postawą i skromnością wzbudza szacunek wśród nauczycieli i uczniów.

 

4.Michalina Chełmińska – wzorowa uczennica IV klasy Technikum Nr 1 w ZSP  Nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,7.  Michalina była przewodniczącą samorządu klasowego oraz skarbnikiem w Samorządzie Uczniowskim. Jako członkini Szkolnego Koła Sportowego godnie reprezentowała szkołę na międzyszkolnych rozgrywkach. Wielką pasją uczennicy jest muzyka, pięknie śpiewa i gra na gitarze, każda uroczystość szkolna zawsze była wzbogacona jej udziałem. Michalina jest również uzdolniona z przedmiotów ścisłych, z których otrzymuje bardzo dobre oceny. Corocznie uczestniczyła w Konkursach i Olimpiadach Wiedzy Ekonomicznej osiągając wysoką punktację. Michalina jest postrzegana jako miła, serdeczna i życzliwa uczennica, ciesząca się sympatią społeczności uczniowskiej oraz nauczycieli, zawsze wywiązująca się wzorowo ze wszystkich obowiązków.

 

5.Dominik Łataś – wzorowy uczeń klasy III Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,8. Dominik jest uczniem technikum w zawodzie technik budownictwa. Od dawna interesuje się branżą budowlaną, począwszy od projektowania poprzez sam proces budowy, aż po wykończenie wnętrz. Dominik jest wyjątkowo zainteresowany i zaangażowany w przyswajaniu treści przedmiotów zawodowych związanych z nauczaną kwalifikacją – betoniarz – zbrojarz. Umiejętność kojarzenia teoretycznych i praktycznych aspektów nauczania zaowocowała opracowaniem modeli edukacyjnych związanych z systemami zbrojenia. Stanowią one ważne uzupełnienie pracowni przedmiotów zawodowych. Uczeń wyróżnia się zaangażowaniem w zdobywaniu wiedzy                   i umiejętności, chętnie podejmuje się nadobowiązkowych zadań, lubi pracę metodą projektu. Rozwiązywanie problemów edukacyjnych jest dla niego wyzwaniem – daje możliwość sięgania do różnorodnych pozaszkolnych źródeł informacji (literatura fachowa, internet itp.). Dominik pracuje w samorządzie klasowym i szkolnym. Jest osoba aktywną, czynną sportowo.

 

6. Katarzyna Sadowska   – wzorowa  uczennica  klasy II Technikum Nr 2  w ZSP Nr 2 Jędrzejowie w zawodzie technik hotelarstwa, średnia ocen 4,5. Swoją pracowitością i sumiennością osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Katarzyna bierze udział w szkolnych konkursach przedmiotowych. Szczególne wyniki osiąga w międzyszkolnych olimpiadach z języka angielskiego. Bardzo chętnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach. Jest koleżeńska i chętnie niesie pomoc potrzebującym. Sprawuje funkcję przewodniczącej samorządu klasowego a także bierze udział w pracach Samorządu Uczniowskiego Szkoły. Jest wrażliwa na potrzeby ludzkie, co ma odzwierciedlenie w pracach wolontariatu. Z pasją rozwija swoje talenty poprzez realizację rozmaitych projektów podejmowanych przez sekcję artystyczną działającą w ramach Samorządu Uczniowskiego. Wyróżnia się nieprzeciętną obowiązkowością co podpiera systematyczną pracą.

 

7. Karol Polak – uczeń III klasy Technikum w zawodzie technik informatyk  w ZSP w Sędziszowie, średnia ocen 4,7. Karola cechują nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce ale również wzorowa postawa uczniowska, nienaganna kultura osobista, życzliwość, pracowitość oraz sumienność. Uczeń bardzo chętnie podejmuje różne działania organizowane na terenie szkoły, aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, w swoich zainteresowaniach koncentruje się głównie na przedmiotach informatycznych. Chętnie uczestniczy w konkursach przedmiotowych i tematycznych. Wśród uczniów Karola wyróżnia postawa dojrzałości, ambicja, pracowitość i życzliwość dla kolegów, którym zawsze chętnie pomaga w nauce. Nieprzeciętną sumiennością zjednał sobie sympatię zarówno rówieśników jak i nauczycieli.

 

8. Karol Wieczorek – uczeń III klasy Technikum w ZS CKP w Krzelowie, średnia ocen 4,92. Karol uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce i chętnie bierze udział w konkursach organizowanych w szkole i poza nią. Zajął I miejsce w eliminacjach szkolnych i zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Zdobył I miejsce indywidualne i II miejsce zespołowo w Powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym zorganizowanym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie. Karol pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, reprezentuje szkołę jako radny Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sędziszowie. Bierze udział w akcjach charytatywnych (zorganizował zbiórkę nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych, uczestniczył w zbiórce na rzecz WOŚP). Jest uczniem posiadającym wyjątkowe walory: ambitny, kreatywny, obowiązkowy, pracowity, otwarty na potrzeby innych, na świat.

 

9. Dominika Grabowska – uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Wodzisławiu, średnia ocen 4,25. Uczennica chętnie angażuje się w sprawy klasy i szkoły. Uczestniczyła w przygotowaniu upominków mikołajkowych dla podopiecznych Domu Dziecka w Nagłowicach. Jest sumienna i pracowita, a rówieśnicy zawsze mogą liczyć na jej pomoc. Chętnie bierze udziaw szkolnych przedsięwzięciach, np. Turnieju Kocham Polskę, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Dominikę cechuje wysoka kultura osobista i zdyscyplinowanie.