Telefony na kartę – decyzje UOKiK

1233

     Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy operatorzy komórkowi oddają konsumentom niewykorzystane pieniądze, gdy minie ważność konta na kartę. Decyzjami wydanymi w roku bieżącym Prezes Urzędu zobowiązał T-Mobile Polska S.A. do zwrotu klientom pieniędzy pozostałych po wygaśnięciu konta pre-paid oraz zobowiązał Polkomtel Sp. z o.o. do zaniechania stosowania praktyki polegającej na przepadku takich środków.

     Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UOKiK konsumenci nie mogą tracić niewykorzystanych środków zgromadzonych na koncie pre-paid z powodu braku kolejnego doładowania. Konsumenci są w ten sposób zmuszeni do wykupywania doładowań tylko od jednego operatora z obawy przed utratą zgromadzonych na karcie środków pieniężnych. To utrudnianie zmiany operatora, co jest zakazane przez prawo telekomunikacyjne. Także Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej nakazuje dostawcom usług pre-paid uczciwie rozliczać się z konsumentami przy zmianie operatora i zwracać na wniosek konsumenta pozostałe na jego koncie środki. Operatorzy mogą od tej operacji pobierać opłatę współmierną do rzeczywiście poniesionych kosztów, jeśli zostało to określone w umowie. W niektórych europejskich krajach takich jak Niemcy, Austria, Węgry, Chorwacja czy Hiszpania zwrot niewykorzystanych środków od dawna jest już regułą.
     Najnowsza decyzja Prezesa UOKiK w tego typu sprawie – z 1 lipca 2020 r. (treść decyzji tutaj), dotyczy spółki T-Mobile Polska S.A., która zobowiązała się do zmiany regulaminu i wprowadzenia procedury zwrotu konsumentom pozostałych na kontach pre-paid pieniędzy. Ma to nastąpić w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. Spółka musi też poinformować wszystkich klientów usług przedpłaconych o wprowadzeniu procedury zwrotu niewykorzystanych środków.
     Uprawnieni do zwrotu pieniędzy w T-Mobile będą obecni lub nowi klienci, którzy w chwili złożenia wniosku mają co najmniej 6-miesięczny staż w T-Mobile Polska S.A. Konsument musi złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanych środków w ciągu 30 dni od wygaśnięcia ważności konta lub zmiany operatora. Można to zrobić pisemnie, e-mailem lub poprzez telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Abonenta.
     Zgodnie z Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej spółka może pobrać opłatę manipulacyjną, na podstawie decyzji zobowiązującej jej wysokość nie może jednak przekroczyć kwoty 20,00 zł. (zwrot dotyczy niewykorzystanych środków na kontach usług przedpłaconych o wartości wyższej niż 20,00 zł.). W ciągu 30 dni od złożenia wniosku, pieniądze zostaną przelane na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy. Klient może także zdecydować o przekazaniu środków na jego inne konto w T-Mobile.
     W styczniu b.r. Prezes UOKiK wydał natomiast decyzję wobec spółki Polkomtel Sp. z o.o. , na którą nałożył ponad 20 mln zł. kary oraz nakazał zaniechać praktyki anulowania niewykorzystanej wartości konta pre-paid po upływie okresu jego ważności i opublikować rozstrzygnięcie Urzędu na stronie internetowej operatora (treść decyzji tutaj). Konsumenci moją możliwość złożenia reklamacji – każdy może powołać się na decyzję UOKiK i żądać zwrotu niewykorzystanych środków.
     Obecnie w UOKiK toczą się także postępowania wobec Orange Polska S.A. i P4 Sp. z o.o.