Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

 

Podczas lutowej sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie opowiedzieli się za zajęciem stanowiska w sprawie planowanej likwidacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie.  Tekst stanowiska Rady Powiatu publikujemy w całości poniżej.

 

 

 

Stanowisko

Rady Powiatu w Jędrzejowie

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie docelowej struktury Inspekcji Nadzoru Budowlanego

 

W trwających aktualnie działaniach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, dotyczących opracowania Kodeksu urbanistyczno-budowlanego przyjęto założenie przewidujące likwidację dotychczas istniejących powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i utworzenia w ich miejsce inspektoratów okręgowych. Inspektoraty te miałyby mieć charakter rządowej administracji niezespolonej.

W odczuciu nas, samorządowców, to projektowane przedsięwzięcie jest zamierzeniem nietrafionym, nie posiadającym uzasadnienia w doświadczeniach w dotychczasowym kilkunastoletnim funkcjonowaniu służb nadzoru budowlanego w ramach powiatowej administracji zespolonej. Postrzegamy je natomiast jako przykład kolejnego działania przewidującego tworzenie przez Rząd administracji specjalnych, nie powiązanych w żaden sposób ze strukturą samorządu terytorialnego. To odwrót od realizowanej od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia decentralizacji administracji publicznej i standardowej w demokratycznym sprawowaniu władzy zasady subsydiarności (pomocniczości).

Analiza aspektów ekonomicznych i społecznych planowanych zmian wykazuje, że okręgowi inspektorzy nadzoru budowlanego, jako organ pierwszej instancji tego nadzoru spowodują oddalenie urzędu od interesantów i konieczność załatwiania spraw niekiedy w odległości kilkudziesięciu kilometrów od miejsca zamieszkania. Nie zmniejszą się natomiast koszty funkcjonowania tej inspekcji. Ewentualne nieduże oszczędności na kosztach administracyjnych zostaną z nawiązką zużyte na zwiększone koszty dojazdów na kontrole ze względu na większe odległości.

Rada Powiatu wyraża pogląd, że łączenie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, zwiększenie obszarów ich działania przy obecnej kadrze, odcięcie ich od istniejącego przecież w praktyce samorządowego dofinansowania bez istotnego zwiększenia środków z budżetu państwa da rezultat odwrotny od zamierzonej poprawy sytuacji.

Negując ogólne założenia merytoryczne planowanych zmian organizacyjnych, Rada Powiatu tym bardziej nie może wyrazić zgody na taką strukturę okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego, która zakładałaby przyszłą lokalizację takiego inspektoratu poza Jędrzejowem.

Powiat Jędrzejowski jest największym powiatem w południowej części województwa świętokrzyskiego, usytuowanym centralnie w stosunku do sąsiednich Powiatów Włoszczowskiego i Pińczowskiego i położonym atrakcyjnie jeśli chodzi o sieć dróg. Nadmienić należy, iż Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie wydaje rocznie ponad 700 pozwoleń na budowę oraz przyjmuje około 1500 zgłoszeń, co jest dowodem na bardzo duże zapotrzebowanie rozstrzygania tego rodzaju uprawnień społeczności lokalnej na naszym terenie.

W związku z przedstawioną powyżej argumentacją, Rada Powiatu w Jędrzejowie, odpowiedzialna przecież za sprawną i racjonalną realizację zadań publicznych, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zastępowania powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego inspektoratami okręgowymi, tworzeniu rządowej administracji specjalnej. Byłoby to bowiem ze szkodą dla społeczności lokalnych, na rzecz których winna działać.

To była spektakularna akcja jędrzejowskiego Obwodu Armii Krajowej. 2 lutego 1944 roku w zaledwie cztery minuty odbili z rąk Gestapo pięciu swoich kolegów. Nikt po stronie AK nie ucierpiał.

Jędrzejowskie uroczystości były podzielone na trzy część. Obchody 73. Rocznicy odbicia więźniów z rąk Gestapo rozpoczęły się pod pomnikiem przy I LO w Jędrzejowie. Tamte triumfalne chwile przypomniał wszystkim Bernard Suchmiel.

Starosta jędrzejowski zwrócił uwagę, na pielęgnowanie tradycji, nie tylko wśród starszej społeczności powiatu, ale przede wszystkim wśród młodzieży: 

- Powiat jędrzejowski pamięta, choć z roku na rok ubywa naocznych świadków tamtych chwil, to zrobimy wszystko by historia odbicia więźniów z rąk Gestapo, nie została zapomniana.

Do Jędrzejowa na uroczystości rocznicowe przyjechał także Jan Józef Kasprzyk szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Po krótkiej chwili uroczystości przeniosły się do Klasztoru Ojców Cystersów, gdzie odprawiona była msza, po której uczestnicy przenieśli się pod pomnik mjr Stefana Gądzio "Kos", gdzie złożono wiązanki kwiatów. 

73 lata w brawurowej akcji z rąk Gestapo zostali uwolnieni: Adam Grabowski pseudonim „Mocny”, Zbigniew Grabowski „Czarny”, Stanisław Białkiewicz „Zaremba”, Zbigniew Białkiewicz „Świerk” i Stanisław Skowronek „Pniak”.

 

Obchody 73. rocznicy odbicia żołnierzy AK z siedziby Gestapo w Jędrzejowie, które odbyły się 2 lutego 2017 r. rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie. Następnie uczestnicy uroczystości wzięli udział we Mszy Świętej w Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie.


Główną część uroczystości przy pomniku mjr. AK Stefana Gądzio ps. „Kos” rozpoczęła ceremonia wręczenia medali „Pro Patria” przez p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Uhonorowani zostali: Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek, Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczka, Ojciec Wiesław Piotr Kundera, Kazimierz Nowakowski, Władysław Równicki, Maria Supernał, Franciszka Katarzyna Szewczyk, Julian Wieliński oraz Władysława Wojnarowska.                                            

Zarząd  Główny  Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  na wniosek Starosty Jędrzejowskiego – Edmunda Kaczmarka przyznał  dla ppłk Jarosława Molisaka  odznaczenie Kombatancki  Krzyż  Pamiątkowy "Zwycięzcom. Odznaczenie to   wręczył  Zdzisław Dobrut - członek Zarządu Głównego i prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Kielcach.

Stanisław Wijas otrzymał medal „Za Zasługi dla Światowego Związku Kombatantów Armii Krajowej”, który wręczył Zbigniew Mielczarek – członek Zarządu Głównego i prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach i Edmund Kaczmarek Starosta Jędrzejowski. 

Z tej rocznicy, z tego czynu z 2 lutego 1944 roku płyną dwa wskazania dla nas współczesnych. Pierwsze to konieczność umiłowania Rzeczypospolitej, uszanowania niepodległości i wolności. Dla Żołnierzy Armii Krajowej, uczestników tej niezwykłej akcji odbicia kolegów z rąk Gestapo, miłość ojczyzny, słowo „niepodległość” było najświętsze. To jest przesłanie, które jest ważne nie tylko w czasie wojny. Oni dawali wówczas świadectwo narażając swoje życie i zdrowie. To jest też hasło, które w okresie pokoju musi być udziałem życia publicznego. Miłować niepodległą Polskę, miłować wolność i wiedzieć, że tak jak mówił święty Jan Paweł II – „Miłość jest dana, ale i zadana”. Egzamin z niepodległości każdy z nas, nawet w warunkach pokoju zdaje każdego dnia. Druga rzecz, która płynie z tego niesamowitego czynu sprzed 73 lat to, to, że oni dowodzeni przez Pana Majora nie wahali  się zaryzykować swoim zdrowiem i życiem, aby pomóc bliźniemu – swoim towarzyszom broni. Tylko w ten sposób można budować wspólnotę, jeżeli jeden za drugiego jest w stanie poświęcić to, co ma najcenniejsze. Tylko w ten sposób buduje się wspólnotę, której na imię naród, której na imię Polska. To jest piękne uczucie budowania wspólnoty i możliwości oddania za drugiego człowieka tego, co najcenniejsze wyraziło się potem po latach w wielkim ruchu „Solidarności”. Właśnie solidarność jako element wspólnoty narodowej to realizowanie zasady, że „jedni drugich brzemiona winni nosić” i że jedni za drugich powinni poświęcić swoje zdrowie, a gdy trzeba to nawet życie – powiedział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 W Jędrzejowie 1 lutego 1944 roku aresztowano pięciu żołnierzy Armii Krajowej: Adama Grabowskiego „Mocny”, Zbigniewa Grabowskiego „Czarny”, Stanisława Białkiewicza „Zaremba”, Zbigniewa Białkiewicza „Świerk” i Stanisława Skowronka „Pniak”. Dzień później mjr Stefan Gądzio „Kos” wyznaczył do akcji odbicia więźniów oddział dywersyjny z Wodzisławia, dowodzony przez Józefa Maja „Balleta”. W akcji odbicia uwięzionych w gmachu Gestapo żołnierzy Armii Krajowej nie poniesiono żadnej straty w ludziach. Trwała ona zaledwie cztery minuty.

 

Kazimierz Nowakowski

Fundacja Miśka Zdziśka "Błękitny Promyk Nadziei" zwraca się z apelem do mieszkańców naszego powiatu , regionu o pomoc dla swojego podopiecznego Mariusza Dąbek, który zachorował na chorobę nowotworową - chłoniaka węzłów chłonnych i potrzebuje pomocy. Sytuacja rodziny jest bardzo trudna finansowo ponieważ Pan Mariusz wymaga stałej i drogiej rehabilitacji na którą jego najbliższych nie stać.

Stan zdrowia Pana Mariusza jest zły i jeżeli nie będzie miał stałej specjalistycznej rehabilitacji oraz nie będzie przyjmował leków które są drogie jego stan będzie się z dnia na dzień pogarszał. Szansą dla niego jest specjalistyczna i długotrwała rehabilitacja która jest bardzo kosztowna i nierefundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szacowany  koszt rocznej rehabilitacji to kwota około 20 tysięcy złotych. Rodzina Pana Mariusza próbuje walczyć z chorobą ale jak na razie to nierówna walka , bo choroba wygrywa. Wspólnie możemy więcej , zwracam się do państwa z gorącym apelem o pomoc w uratowaniu życia temu fantastycznemu chłopakowi aby mógł kiedyś wyjść na boisko i zagrać w piłkę ze swoimi dzielnymi synami -prosi Dariusz Lisowski Prezes Fundacji Miśka Zdziśka

Mariusz Dąbek, to 36-latek  który wraz z żoną Dorotą i dwoma synami 11 i 9 lat mieszkają w Karczunku w  gminie Imielno w powiecie jędrzejowskim. Pan Mariusz skończył studia na Wszechnicy Świętokrzyskiej na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki socjalnej i resocjalizacji, pełnił funkcję radnego w swojej gminie. Osoba charakteryzująca się dużą aktywnością zawodową, lubiana i szanowana  w środowisku lokalnym. Wszystko układało się bardzo dobrze, nikt nie spodziewał się tragedii, która wydarzyła się w 2010r. to wtedy wykryto u pana Mariusza chorobę nowotworową - chłoniaka węzłów chłonnych . Podjęto natychmiastowe leczenie.

Niestety  to nie był koniec nieszczęścia. W styczniu 2011 r.  podczas podania piątej dawki chemioterapii,  wystąpiły komplikacje w wyniku których doszło do pogorszenia stanu neurologicznego: brak kontaktu słowno – logicznego, afazja czuciowo ruchowa, porażenie kończyn. Od tego momentu aż do dnia dzisiejszego znajduje się w stanie wegetatywnym, co prawda jest przytomny, ale nie ma z nim kontaktu, oddycha za pomocą rurki tracheostomijnej. Wykonywane badania i konsultacje u różnych specjalistów nie dały jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyny tego tragicznego stanu.

Pani Dorota troskliwie zajmuje się mężem, stara się zapewnić mu jak najlepsze warunki, pomimo propozycji umieszczenia go na oddziale paliatywnym w szpitalu  w Jędrzejowie nie wyraziła takiej zgody. Ta rodzina potrzebuje naszej pomocy. Brakuje pieniędzy  na podstawowe opłaty, leki oraz środki niezbędne do zapewnienia prawidłowej pielęgnacji. Żona zwróciła się do Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” o pomoc   w sfinansowaniu kosztownej rehabilitacji, która jest niezbędna w utrzymaniu Pana Mariusza w jak najlepszej kondycji ruchowej – mówi Malwina Sobczyk Dyrektor Biura Fundacji Miśka Zdziśka

  Wspomniana powyżej kwota przerasta możliwości finansowe Pana Mariusza i jego najbliższych . Dlatego też Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” zwraca się z prośbą o pomoc dla swojego podopiecznego do mieszkańców naszego powiatu i regionu w pozyskaniu funduszy na rehabilitację , aby Pan Mariusz kiedyś mógł wstać z łóżka i zacząć normalnie funkcjonować.

 Aby wesprzeć Pana Mariusza i jego rodzinę można to uczynić wpłacając dobrowolne wpłaty na specjalne konto Fundacji Miśka Zdziśka  : 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem „Na leczenie i pomoc Mariusza Dąbek”

Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek, Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Jędrzejowie, Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy ZSP nr 2 w Jędrzejowie serdecznie zapraszają na uroczystości związane z 73. rocznicą odbicia żołnierzy Armii Krajowej z siedziby gestapo w Jędrzejowie.

Uroczystość odbędzie się 2 lutego (czwartek).

Program:

godz. 9.30 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem upamiętniającym odbicie żołnierzy AK - przy I LO w Jędrzejowie (ul. 11 Listopada),

godz. 9.45 - ustawienie pocztów sztandarowych przed kościołem Klasztoru OO. Cystersów,

godz. 10.00 - nabożeństwo w kościele klasztornym,

godz. 11.30 - złożenie kwiatów pod pomnikiem mjra AK Stefana Gądzio-Kosa (ul. Okrzei)

- wręczenie odznaczeń;

- montaż słowno-muzyczny.

godz. 12.00 - uroczyste spotkanie z okazji Dnia Weterana.