Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

ZARZĄD POWIATU W JĘDRZEJOWIE

ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Powiecie Jędrzejowskim w 2015 roku

Postępowanie prowadzone będzie w trybie art. 25-35 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r, poz. 182 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118. ) w związku z art. 190 i art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013, poz. 135 z późn. zm. ) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jędrzejowie Nr XXII/160/05 z dnia 20 kwietnia 2005 roku określającą zasady i zakres współdziałania samorządu powiatowego z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe,
b) podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 )

2. Rodzaj zadań:
Zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w placówce wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, niwelowanie istniejących nieprawidłowości rozwojowych i wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach realizowanych powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej – art. 180 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm. ).

3. Wysokość środków finansowych:
Wysokość dotacji przeznaczonej na wsparcie zadania określonego w pkt. 2 określona jest w budżecie Powiatu Jędrzejowskiego na rok 2015 w kwocie 110.000 zł.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu poniżej podanych zasad:
a) złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
b) zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację,
c) wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie konkursu otwartego z uwzględnieniem procedur określonych w przepisach ustawowych ( art. 25 – 35 cyt. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2013, poz. 182 z późń. zm. i art 13 ustawy o działalności o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U z 2014 r., poz.1118 ) oraz w szczególności w Wieloletniej Karcie Współpracy Samorządu Powiatu Jędrzejowskiego z Podmiotami Prowadzącymi Działalności Pożytku Publicznego, wprowadzonej Uchwałą Rady Powiatu w Jędrzejowie Nr XXII/160/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r.,
d) wybranemu podmiotowi zostanie przydzielona dotacja.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Wykonywanie zadania obejmuje okres od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.
Warunkiem realizacji zadania jest wygranie konkursu ofert i przyjęcie zlecenia realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej ( załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – Dz. U. z 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25 ).

6. Termin składania ofert:
a) Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – Dz. U. z 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25 ).
Sprawozdanie z realizacji dofinansowanego przez Powiat zadania należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do wyżej cyt. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ( Dz. U. z 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25 ).
Formularze ofert można otrzymać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie ul. Okrzei 49 „B".
b) Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, status prawny prowadzonej przez ubiegający się podmiot działalności oraz dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za ubiegły rok.
c) Załączniki należy dostarczyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, opatrzonej na każdej stronie dokumentu datą oraz podpisem upoważnionej osoby.
d) Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w zabezpieczonej kopercie z podpisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. – pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49 „B", w terminie do dnia 02.02.2015 roku do godz. 1100.

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone jest: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiatjedrzejow.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 83 i przy ul. Armii Krajowej 9.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Marianna Sodel – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty:
a) zakres rzeczowy zadania, jego znaczenie dla realizacji celów i kierunków działania Powiatu,
b) posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
c) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł,
d) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, ewentualne perspektywy jego kontynuacji,
e) dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców lub grupy społecznej, której zdanie dotyczy, przewidywana liczba odbiorców,
f) ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim w kontekście rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymywanych środków.

8. Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na dokumentach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
b) niekompletne,
c) nieprawidłowo wypełnione,
d) złożone po terminie,
e) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę.
9. Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.

10. Rozpatrzenie ofert.
Rozpatrzenie ofert przez Zarząd Powiatu następuje w oparciu o listę rankingową złożonych ofert utworzoną przez Komisją Konkursową jako jego organ opiniodawczo – doradczy
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od upływu ich składania.

11. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w latach ubiegłych:
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w latach ubiegłych:
W latach 2007 – 2011 ( z powodu złożenia jednej oferty albo w sytuacji wygrania konkursu ) udzielono wsparcia „Caritas" Diecezji Kieleckiej Ognisko Wychowawcze im. Bł. E. Bojanowskiego z siedzibą w Jędrzejowie, ul. Jana Pawła II 3 w realizacji zadania pn „Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówce wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, niwelowanie istniejących nieprawidłowości rozwojowych i wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie", poprzez przyznanie temu podmiotowi na każdy rok działalności dotacji w wysokości 100.000 zł.
W latach 2012 - 2014 na realizację zadania „Zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w placówce wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, niwelowanie istniejących nieprawidłowości rozwojowych i wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach realizowanych powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej – art. 180 pkt 1 i 2 ustawy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" ( Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.).„Caritas" Diecezji Kieleckiej Ognisko Wychowawcze im. Bł. E. Bojanowskiego otrzymało w drodze wygranego konkursu dotację w wysokości 110.000,- zł.

Jędrzejów, dn. 13.01.2015 r.