Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

IMG 8070Od grudnia 2015 r. w powiecie jędrzejowskim jest realizowane szkolenie dla pracowników jednostek pomocy społecznej „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa kadr pomocy społecznej”. Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie własnego bezpieczeństwa w kontakcie z niebezpiecznym petentem i/lub poradzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wymagających interwencji służb zewnętrznych, w tym policji.

Szkolenie to jest odpowiedzią na apel, jaki wystosował Minister Pracy i Polityki Społecznej do przedstawicieli samorządów o podjęcie działań w środowisku lokalnym w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy pracowników pomocy społecznej. Apel ten był wynikiem współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Komendą Główną Policji, która została podjęta w związku z tragicznymi wydarzeniami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie, gdzie niezadowolony klient pomocy społecznej dokonał fizycznego ataku na pracownice ośrodka – oblał je benzyną i podpalił, pozbawiając je życia.
W obliczu tych wydarzeń, jak również z uwagi na fakt coraz częstszych napaści na pracowników pomocy społecznej, zarówno fizycznej, jak i słownej / w miejscach pracy i w środowisku, podczas wykonywania obowiązków służbowych, np. przeprowadzania wywiadu środowiskowego / powołano Zespół stanowiący reprezentację środowiska pomocy społecznej / przedstawiciele Rady Pomocy Społecznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej „Razem”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych, Polskiej Federacji Związkowej Pracowników socjalnych i Stowarzyszenia Ośrodków Pomocy Społecznej „Forum”/ oraz przedstawicieli Ministerstwa.
Efektem pracy Zespołu było wypracowanie procedur postępowania gwarantujących tej grupie zawodowej bezpieczne wykonywanie swojej pracy. M.in. dokonano zmian w zapisie ustawy o pomocy społecznej poprzez umożliwienie uczestnictwa drugiego pracownika podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego lub podejmowaniu interwencji, a także zapewnienie asysty Policji lub Straży Miejskiej przy wykonywaniu przez pracowników socjalnych obowiązków służbowych. Zwrócono również uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom pomocy społecznej w ich miejscach pracy, pod kątem bezpiecznej ewakuacji lub montowania „przycisków bezpieczeństwa”. Kluczowym ustaleniem była również organizacja szkoleń dla pracowników pomocy społecznej na szczeblu lokalnym, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ich pracy.
W naszym powiecie, zgodnie z ustaleniami, szkolenie jest realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach i Komendę Powiatową Policji w Jędrzejowie ( które są odpowiedzialne za merytoryczną stronę szkolenia) we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, które z kolei zabezpiecza część organizacyjną szkolenia ( salę i wyposażenie ), zajmuje się rekrutacją osób do szkolenia oraz sporządza informacje i sprawozdania z realizacji szkolenia do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Szkolenie jest podzielone na dwie części – część teoretyczną, podczas której uczestnicy szkolenia dowiadują się więcej na temat kompetencji i zadań policji oraz możliwych sposobów obrony własnej, w tym o stosowaniu takich narzędzi jak paralizatory i gaz do obrony. Prowadzący – przedstawiciel KPP w Jędrzejowie i psycholog policyjny z KWP w Kielcach uświadamiali uczestników szkolenia o niebezpieczeństwach czyhających w pomieszczeniach, w których się pracuje, np. kraty w oknach i drzwiach, ślepe pokoje, klucze w drzwiach. Zwracali uwagę na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej poprzez konieczność montażu przycisków bezpieczeństwa, wyposażenia pracowników w bezpieczne i zgodne z prawem narzędzia obrony – gaz, paralizator. Mediator policyjny z KWP w Kielcach prezentuje praktyczne możliwości prowadzenia rozmowy podczas interwencji albo sytuacji kryzysowej / kiedy klient jest niezadowolony, wzburzony, agresywny, pod wpływem alkoholu / do czasu przyjazdu służb specjalistycznych: policji, straży miejskiej, pracowników medycznych lub negocjatorów.
PCPR prowadzi również monitoring i ewaluację szkolenia, na podstawie opracowanych ankiet oraz w bezpośrednich rozmowach z uczestnikami na temat szkolenia, sposobu jego prowadzenia i zawartości merytorycznej, przydatności przekazanych w trakcie szkolenia treści i nabytych umiejętności oraz pod kątem oczekiwań. Zarówno z informacji zwrotnych w postaci opracowanych ankiet, jak i z bezpośrednich rozmów z uczestnikami i prowadzącymi szkolenie wynika, że pozytywnie odbierają szkolenie, uważają jego przeprowadzenie za bardzo przydatne. Uczestnicy w trakcie szkolenia zadawali wiele pytań, omawiali własne przykłady. Zwłaszcza część praktyczna szkolenia – symulacje sytuacji kryzysowych - cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy szkolenia oczekują kolejnych edycji szkolenia, rozbudowanej części praktycznej – w tym wprowadzenia elementów z samoobrony.
W ramach w/w szkolenia odbyły się już cztery spotkania (w tym 3 w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, 1 w MGOPS w Małogoszczu ), podczas których przeszkolono 57 pracowników pomocy społecznej ( w tym: z 9-ciu gminnych ośrodków pomocy społecznej naszego powiatu, z 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych, koordynatorzy pieczy zastępczej i terapeuta realizujący na zlecenie PCPR programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie ). Planowane są jeszcze przynajmniej 2 albo 3 spotkania, dla pozostałych pracowników socjalnych oraz dla kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

 

(PCPR)