Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim została powołana przez spółki Lafarge Cement i Lafarge Kruszywa i Beton aby wspierać społeczności z najbliższego sąsiedztwa zakładów Lafarge w Polsce.

Misją Fundacji jest rozwijanie potencjału społecznego poprzez inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia. „Wspólnie” angażuje i zachęca społeczności do działania. Fundacja realizuje misję poprzez kompleksowe, długoterminowe programy, które wprowadzają trwałe zmiany i generują wymierne rezultaty dla społeczności. Przyznawanie przez Wspólnie – Fundację LafargeHolcim grantów na realizację projektów ważnych dla lokalnych społeczności jest kluczowym elementem wypełniania jej celów statutowych.

Program wspiera angażujące mieszkańców inicjatywy lokalne, które dotyczą jednego z poniższych obszarów:

  • zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawa jej estetyki, funkcjonalności,
  • profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa oraz aktywnego stylu życia – budowanie i wspieranie zdrowych nawyków,
  • ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie.

Zwycięskie projekty otrzymują grant na realizację w wysokości od 3000 PLN do 15000 PLN.

Termin składania wniosków do programu trwa od 11 marca 2019 do 23 kwietnia 2019 do godz. 23.59.

Wsparcie na realizację projektów lokalnych otrzymać mogą:

  • organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia),
  • oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
  • grupy nieformalne (w tym także oddziały terenowe organizacji pozarządowych nieposiadające osobowości prawnej, stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej, grupy mieszkańców), jednak wyłącznie za pośrednictwem organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną oraz organizacji administracji i służby publicznej,
  • publiczne przedszkola, szkoły, biblioteki i placówki, o których mowa w ustawie z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty,
  • placówki utworzone na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Aby uzyskać wsparcie należy wypełnić wniosek, dostępny na stronie internetowej: www.fundacjawspolnie.pl

Wnioski można składać za pośrednictwem:

1)    formularza on-line

2)    poczty elektronicznej – wysyłając komplet podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: info@fundacjawspolnie.pl

3)    poczty tradycyjnej – wysyłając wydrukowany komplet dokumentów na adres: Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim, Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: WSPÓLNIE DLA REGIONU.