Minął kolejny rok. Trwają wakacje. Czas na wypoczynek albo dodatkową pracę. Młodzi ludzie chętnie wyjeżdżają pozwiedzać albo w celach zarobkowych, także za granice naszego kraju. Ciesząc się z wyjazdu, na który może długo czekali, albo który pojawił się nagle, bo trafiła się okazja, nikt nawet nie pomyśli, że na wyjeździe może go spotkać coś złego, że ktoś może mieć wobec niego złe zamiary. W pośpiechu, w natłoku spraw, które trzeba załatwić przed wyjazdem, powodowani emocjami najczęściej zapominamy o bezpieczeństwie własnym i naszych bliskich. Będąc w euforii i przeżywając radość z wyjazdu, rozemocjonowani, myślimy pozytywnie, nie zakładając czarnych scenariuszy.

Tymczasem, okazuje się, że nasz upragniony wyjazd całkiem szybko może zamienić się w koszmar i przysporzyć nam wiele bólu i cierpienia. Wyjeżdżając do innego kraju, zawsze jesteśmy zdani na innych ludzi. Wprawdzie bariera językowa w dzisiejszych czasach nie stanowi już problemu, bo większość młodych ludzi dość biegle posługuje się przynajmniej jęz. angielskim, ale sprawy urzędowe są w rękach obcych ludzi, którzy niekoniecznie muszą być uczciwi i mieć na uwadze nasze dobro.

Niestety, beztroska i nieświadomość czyhających we współczesnym świecie zagrożeń może nas doprowadzić do tego, że staniemy się ofiarami handlu ludźmi. Pamiętajmy, że handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa, a ofiarami tego procederu są najczęściej osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotni, poszukujący pracy, zwłaszcza ludzie młodzi – szczególnie za granicami kraju.

Nie oznacza to jednak, że w trosce o nasze bezpieczeństwo mamy rezygnować z wypoczynku, czy pracy. Po prostu wystarczy mieć świadomość istniejącego ryzyka i odpowiednio się zabezpieczyć, przestrzegając kilku zasad.

Handel ludźmi jest przestępstwem przeciwko wolności, rażąco naruszającym godność i prawa człowieka. Jednocześnie, ze względu na bardzo złożony charakter, jest to czyn niezmiernie trudny do wykrycia i udowodnienia. Niemal wszystkie państwa świata są nim dotknięte, albo jako kraje pochodzenia i tranzytu, albo jako kraje docelowe. Zjawisko to stało się kryminalnym przedsięwzięciem na skalę globalną, generującym ogromne nielegalne zyski, sięgające miliardów dolarów rocznie. Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości handel ludźmi jest trzecim, po handlu bronią i narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie: – Szacowane roczne dochody z tego procederu to blisko 32 biliony dolarów, dotkniętych jest nim ponad
2 miliony ludzi na całym świecie, z czego 1/3 to dzieci.

Dominującą formą wykorzystania ofiar handlu ludźmi jest ich wykorzystywanie seksualne oraz praca przymusowa. Współczesne niewolnictwo może też przybierać formę handlu organami, nielegalnej adopcji, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Nowym przejawem tego procederu jest wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków.

Obecnie w większości państw handel ludźmi uznaje się za przestępstwo podlegające karze na podstawie kodeksu karnego, zgodnie z Protokołem ONZ o Handlu Ludźmi. W Polsce przestępstwo handlu ludźmi jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat (art. 189a Kk), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Aby zwrócić uwagę na palący problem handlu ludźmi, 14 listopada 2013 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi, który obchodzony jest 30 lipca każdego roku.

Na gruncie Europejskim w celu skutecznego zwalczania i zapobiegania przestępstwu handlu  ludźmi w maju 2005 r. została podpisana Konwencja Rady Europy o współpracy międzynarodowej w sprawie podejmowania działań przeciwko handlowi ludźmi. W myśl jej zapisów organizacje rządowe i pozarządowe powinny równocześnie podejmować działania informacyjne i prewencyjne, tzn. uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa, a także dokąd się zwrócić o pomoc w przypadku popadnięcia w tarapaty. Powinny także wspierać identyfikację ofiar i udzielać im fachowej pomocy w dostępie do wymiaru sprawiedliwości i w egzekwowaniu ich praw. Działania uświadamiające powinny być kierowane zarówno do ogółu społeczeństwa jak i konkretnych grup odbiorców z tzw. grup podwyższonego ryzyka, głownie ludzi młodych, którzy obecnie stanowią grupę największego ryzyka. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany i obchodzony corocznie 18 października począwszy od 2006 r. pod auspicjami Unii Europejskiej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działań edukacyjno – profilaktycznych, które podejmujemy na terenie Powiatu Jędrzejowskiego od 2016 r. we współpracy ze Starostwem Powiatowym, Komendą Powiatową Policji i Powiatowym Urzędem Pracy, mających na celu zwiększenie wiedzy i bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu od dnia 23 lipca br. w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 83 dostępna jest wystawa poświęcona przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.

Wystawa zawiera 6 tablic informacyjnych, na których w trzech językach dostępne są podstawowe informacje z zakresu zagadnienia handlu ludźmi.

Osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się co to jest handel ludźmi, jakie są jego formy i przejawy, metody werbowania oraz jak należy się przygotować do bezpiecznego wyjazdu za granicę, jakie są bezpieczne agencje pośrednictwa pracy oferujące legalną pracę, co to jest EURES, jakie dokumenty i dane kontaktowe są niezbędne dla naszego bezpieczeństwa za granicą, jak ustrzec się przed ewentualnym wykorzystaniem i jak się zachować, gdyby taka sytuacja już się wydarzyła, w jaki sposób zawiadomić bliskich, że coś złego się dzieje, gdzie można szukać pomocy, jakie są możliwości i sposoby obrony,  do jakich instytucji można się zwrócić o pomoc.

Na tablicach przedstawiono także dane kontaktowe do instytucji czuwających nad bezpieczeństwem  obywateli: Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne, telefon alarmowy na Policję, numer alarmowy w krajach Unii Europejskiej oraz przydatne strony internetowe ( w tym portalu EURES oraz bezpiecznych agencji pośrednictwa pracy ).

Tablice zawierają również prawdziwe historie osób i grup ludzi, którzy padli ofiarami tego procederu. Dzięki tym informacjom dowiadujemy się, że właściwie każdy może zostać oszukany i wykorzystany, jeśli nie jest świadomy czyhającego niebezpieczeństwa. Dlatego tak ważna jest wiedza w tym zakresie oraz właściwe przygotowanie się do wyjazdu.

Zachęcamy do obejrzenia wystawy i pozyskania niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznego wyjazdu i pracy za granicą, bowiem zaniedbania w tym zakresie powodują to, iż ryzykujemy własnym zdrowiem albo nawet życiem oraz zdrowiem i życiem swoich najbliższych.